Statut

Memorandum_Logo

HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO
“BRŠLJAN-JANKOVAC”
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

 

STATUT

 

U Osijeku, 16. ožujka 2019. g.

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14) i članka 14. Zakona o sportu (Narodne novine, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), Skupština Hrvatskog planinarskog društva „Bršljan-Jankovac“, na svojoj sjednici održanoj 16. ožujka 2019.g., donosi pročišćeni

STATUT
HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA „Bršljan-Jankovac“

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata, područja djelovanja Hrvatskog planinarskog društva „Bršljan-Jankovac“ (u daljnjem tekstu: Društvo), sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; uvjeti i način učlanjivanja u Društvo te prestanak članstva u Društvu, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva, prestanak postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te druga pitanja značajna za Društvo.

Članak 2.

Društvo djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama.
Rad u Društvu je dragovoljan i odvija se u skladu s načelima iz stavka 1. ovog članka.

II. NAZIV, SJEDIŠTE, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA,
ZASTAVE I ZNAKA DRUŠTVA

Članak 3.

Naziv Društva je Hrvatsko planinarsko društvo „Bršljan-Jankovac“
Skraćeni naziv Društva je HPD „Bršljan-Jankovac“
Sjedište Društva je u Osijeku.
Odluku o adresi Društva donosi Izvršni odbor.
Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

Društvo je neprofitna pravna osoba registrirana pri Uredu državne uprave Osječko-baranjske županije u Osijeku.
Društvo je učlanjeno u Hrvatski planinarski savez, udrugu Slavonski planinari i Zajednicu športskih udruga Grada Osijeka.
Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo se može učlanjivati u saveze i druge udruge i organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva te može surađivati s društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, poduzećima i državnim tijelima, pri čemu odluku o tome donosi Skupština.

Članak 5.

Društvo ima pečat.
Pečat Društva je okrugla oblika, promjera 30 mm. U središtu pečata je grb Hrvatskog planinarskog saveza, a uz obod pečata upisane su riječi: HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO „BRŠLJAN-JANKOVAC“.
Za računovodstvene i administrativne poslove upotrebljava se pečat Društva istog sadržaja i oblika, promjera 20 mm.
Društvo ima zastavu.
Zastava društva je svijetloplave boje sa znakom društva u sredini i odnosom dužine prema širini 2:1 (dva prema jedan)

III. ZASTUPANJE

Članak 6.

Društvo, u okviru djelatnosti, zastupaju predsjednik i dopredsjednik Društva koji su ovlašteni potpisnici u ime i za račun Društva.
Određene poslove zastupanja predsjednik i dopredsjednik Društva mogu prenijeti na druge osobe na temelju pisane punomoći kojom se određuju ovlasti, opseg i trajanje zastupanja.

IV. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA I
GOSPODARSKE DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 7.

Ciljevi Društva su:

• poticanje, razvijanje i unapređivanje sportsko-planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem i poboljšanjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova, promicanje zdravog načina života ljudi svih dobnih skupina, a posebno djece i starijih, korištenjem slobodnog vremena za tjelesno vježbanje te sportske i planinarske aktivnosti.
• osvješćivanje potrebe očuvanja prirode za potrebe budućih generacija.

Društvo sukladno svojim ciljevima djeluje na području sporta: Planinarstvo.

Članak 8.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Društva su sljedeće:

• organiziranje planinarskih izleta, tura, pohoda, ekspedicija, logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih planinarskih društvenih akcija za članstvo,
• obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih putova te obilaznica i veznih putova,
• građenje, održavanje, čuvanje i skrb o planinarskim objektima,
• populariziranje prirodnih ljepota naše domovine, posebice naših gora i života u njima,
• predavanja, prikazivanje filmova, izložbe, tiskanje i druga sredstva prezentiranja,
• organiziranje edukativnih radionica, predavanja i izložbi radi promicanja zdravih načina života i potrebe očuvanja prirode,
• propagiranje i rad na očuvanju prirodnog okoliša izletima i susretima,
• suradnja s organizacijama za zaštitu kulturnih i povijesnih spomenika u prirodi,
• suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja i tiskom te praćenje stručne literature,

Djelovanje se provodi putem sekcija: vodičke, markacističke, visokogorske, planinarske, izletničke, promidžbene, gospodarske, djece i mladih ”Bršljanovi legosi” te drugih.

Članak 9.

Radi ostvarivanja ciljeva, Društvo može obavljati gospodarske djelatnosti u skladu s posebnim propisima koji uređuju te djelatnosti:

• davanje u zakup ili najam Planinarskog doma „Jankovac“ na Jankovcu,
• izdavanje stručne planinarske literature,
• maloprodaja stručne planinarske literature za svoje članove,
• stručno osposobljavanje članstva u rekreaciji i sportu,
• vođenje po planinama, stijenama, špiljama ili jamama,
• održavanje objekata čije je Društvo vlasnik ili korisnik,
• uređivanje planinarskih putova,
• visinski radovi,
• informiranje i oglašavanje,
• stručno savjetovanje te izrada promotivnih i dokumentarnih foto i video materijala.

Društvo može osnovati trgovačko društvo, zadrugu i druge gospodarske subjekte za obavljanje gospodarskih djelatnosti, pri čemu uzajamne odnose uređuje ugovorom.
Društvo može gospodarsku djelatnost obavljati u djelatnostima kojima ostvaruje ciljeve utvrđene Statutom, ali ih ne može obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ukoliko obavljanjem gospodarskih djelatnosti ostvari višak prihoda nad rashodima, Društvo ga može uporabiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Društva utvrđenih Statutom.

V. JAVNOST RADA

Članak 10.

Rad Društva je javan.
Javnost rada Društvo ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, posebice:

• izvješćivanjem članstva o radu i značajnim događajima Društva, pisanim izvješćima, putem web stranice, oglasne ploče i izloga Društva, na posebnim skupovima, za vrijeme izleta i drugih aktivnosti, putem oglasa, plakata, poziva i drugih sredstava javnog izvješćivanja ili na drugi prikladan način,
• putem javnih medija; tiskanih i elektroničkih,
• sjednicama tijela Društva kojima mogu nazočiti članovi s aktivnim i pasivnim članstvom tako da svi mogu raspravljati, a pravo glasa imaju samo članovi tih tijela,

Javnost se može isključiti na sjednici tijela zbog zaštite osobnih podataka članova udruge, te zbog zaštite osobne ili poslovne tajne.

VI. ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 11.

Članom Društva može postati isključivo fizička osoba.
Članovi Društva mogu biti svi građani Republike Hrvatske i stranci.
Članstvo u Društvu je dragovoljno. Članom se postaje vlastoručnim potpisom Pristupnice popunjene traženim podacima i uplatom članarine za tekuću godinu.
Članovi Društva su osobe koje su ispunile Pristupnicu i platile članarinu za prvu godinu članstva. Članstvo u Društvu je aktivno ili pasivno.
Za osobu mlađu od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
Aktivno članstvo dokazuje se planinarskom iskaznicom s markicom HPS-a ovjerenom za tekuću godinu.
Pasivno članstvo je bez plaćene članarine i ne može koristiti povlastice aktivnog članstva.

Članak 12.

Popis članova vodi Tajnik, a podatak o aktivnom ili pasivnom statusu daje mu blagajnik.
Tajnik vodi popis elektronički ili na drugi prikladan način, a mora sadržavati podatke o osobnom imenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu i datumu prestanka članstva u Društvu.
Tajnik trajno čuva Pristupnice, a njome i podacima raspolaže po pravilima o zaštiti osobnih podataka.
Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid članovima Društva i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev, po pravilima o zaštiti osobnih podataka.

Članak 13.

Član s aktivnim članstvom Društva ima pravo:

• sudjelovati u radu Društva, davati prijedloge i donositi odluke,
• koristiti rekvizita i opremu u vlasništvu Društva,
• koristiti povlastice koje imaju članovi Društva s aktivnim članstvom,
• birati i biti biran u tijela Društva, ako ima poslovnu sposobnost,
• biti informiran o radu Društva i njegovih tijela.

Malodobni članovi nemaju pravo birati ni biti birani u tijela Društva.

Članak 14.

Obveze i odgovornosti člana Društva su:

• baviti se planinarskim aktivnostima i obavljati zadaće koje su mu povjerene,
• davati prijedloge i mišljenja o radu Društva,
• sudjelovati u odlučivanju i donošenju odluka,
• redovito plaćati članarinu za tekuću godinu,
• pravodobno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarske aktivnosti,
• prihvatiti Statut Društva, Pravilnike i odluke tijela Društva,
• čuvati ugled Društva i planinarske udruge,
• ponašati se u skladu s planinarskom etikom,
• zalagati se za razvoj i unaprjeđenje planinarstva,
• čuvati imovinu Društva,
• dolaziti na sastanke Društva i njegovih tijela te se odazivati akcijama koje Društvo organizira, sukladno svojim mogućnostima.

Članak 15.

Članstvo u Društvu prestaje:

• dragovoljnim istupom
• isključenjem,
• po odluci Suda časti,
• prestankom rada Društva,
• smrću.

Aktivno članstvo prestaje neplaćanjem članarine za tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana iz Društva donosi Izvršni odbor na prijedlog Suda časti.
Isključeni član ima pravo na žabu u roku 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave odluke o isključenju, a podnosi je Skupštini Društva.
Skupština je obvezna odlučiti o žalbi u roku 30 (trideset) dana od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Društva o žalbi na isključenje iz članstva je konačna.
Član Društva stegovno odgovara za povredu članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

VII. TIJELA DRUŠTVA

Članak 16.

Tijela Društva su:

• Skupština
• Izvršni odbor
• Nadzorni odbor
• Sud časti
• Predsjednik
• Tajnik

Skupština

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom, a čine je svi poslovno sposobni članovi Društva s aktivnim članstvom.

Članak 18.

Sjednica Skupštine može biti redovna, izborna i izvanredna.
Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom tijekom kalendarske godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri (4) godine.
Redovna skupština može biti i izborna u istom terminu.
Ukoliko je izvanredna skupština s temom izbora održana manje od 12 mjeseci prije redovne skupštine, mandat izabranih tijela traje do održavanja prve redovne skupštine po isteku četverogodišnjeg (4) mandata.
Izvanredna Skupština održava se po potrebi i odlučuje samo o temi radi koje je sazvana. Dnevni red ove sjednice ne može sadržavati neodređene (razno) i naknadno dodane teme.
Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Društva. Dopredsjednik Skupštinu saziva u slučaju ostavke, odsutnosti, gubitka poslovne sposobnosti ili smrti predsjednika. Sjednicu može sazvati Nadzorni odbor ukoliko Izvršni odbor ne otkloni uočene nepravilnosti u ostavljenom roku.
Odlukom o sazivanju Skupštine utvrđuje se dnevni red sjednice te dan i mjesto njena održavanja.
Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina punoljetnih članova Društva s aktivnim članstvom. U tom slučaju, predlagatelji tajniku predaju popis sa imenom, prezimenom, OIB-om i potpisom članova suglasnih sa sazivanjem sjednice.
Predlagatelj je obvezan, sa zahtjevom za sazivanje sjednice, predložiti dnevni red Skupštine.
Predsjednik saziva sjednicu sa dnevnim redom predlagatelja, a ako je ne sazove u roku 15 (petnaest) dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelji uz predloženi dnevni red te mjesto i dan održavanja sjednice.
U slučaju isteka mandata tijela Društva, Skupštinu saziva trećina (1/3) punoljetnih članova Društva s aktivnim članstvom, upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva. U tom slučaju, predlagatelji tajniku predaju popis sa imenom, prezimenom, OIB-om i potpisom članova ili ga prilažu zapisniku sjednice ukoliko je tajnik odsutan, nije poslovno sposoban, podnese ostavku ili umre.

Članak 19.

Sjednicu Skupštine otvara predsjednik Društva. U odsutnosti predsjednika, sjednicu otvara dopredsjednik Društva, a ako je i on odsutan, Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem predlaže i određuje osobu koja će otvoriti sjednicu.
O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuje zapisničar i ovjerava ga s jednim ovjeroviteljem zapisnika kojeg je izabrala Skupština.
Zapisnik o radu sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Društva.

Članak 20.

Radom Skupštine upravljaju tri (3) člana radnog predsjedništva od kojih jedan predsjedava. Do izbora radnog predsjedništva Skupštinom upravlja predsjednik Društva odnosno druga osoba iz članka 19. stavka 1. Statuta.
Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici nazoči više od polovice ukupnog broja članova Društva s aktivnim članstvom. Ukoliko u zakazano vrijeme nije nazočno više od polovice ukupnog broja članova s aktivnim članstvom, Skupština započinje s radom po isteku 15 (petnaest) minuta od zakazanog vremena ako Skupštini nazoči najmanje trećina tih članova.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova s aktivnim članstvom.
Glasovanje na sjednici Skupštine u pravilu je javno, osim ako Skupština natpolovičnom većinom ne odluči drugačije.

Članak 21.

Skupština Društva:

• utvrđuje politiku rada Društva,
• usvaja statut Društva te njegove izmjene i dopune,
• usvaja financijski plan Društva za sljedeću kalendarsku godinu,
• usvaja godišnje Izvješće o radu, financijsko izvješće i Plan rada Društva za proteklu kalendarsku godinu,
• odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Društva te njegovih gospodarskih djelatnosti,
• odlučuje o udruživanju Društva u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja,
• bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika, tajnika, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti i Likvidatora,
• odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Društva,
• odlučuje o prestanku rada Društva,
• imenuje i opoziva likvidatora Društva,
• donosi odluku o statusnim promjenama Društva,
• odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

Skupština biranjem predsjednika na redovnim i izvanrednim izborima bira i sva tijela Društva po prijedlogu kandidata za predsjednika.

Izvršni odbor

Članak 22.

Izvršni odbor je izvršno tijelo Društva koje obavlja izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom u razdoblju između dviju sjednica Skupštine.
Izvršni odbor broji 7 (sedam) članova.
Predsjednik Društva je član Izvršnog odbora po položaju, a ostalih 6 (šest) članova Izvršnog odbora bira Skupština između punoljetnih članova, na prijedlog predsjednika Društva.
Kandidat za člana Izvršnog odbora može biti član Društva koji se dokazao radom u planinarstvu, stručnošću i rezultatima rada u Društvu.
Mandat člana Izvršnog odbora traje 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 23.

Izvršni odbor radi okupljen na sjednici. Iznimno, sjednica može biti i telefonska ili telekonferencijska. Tako usvojene odluke Izvršni odbor mora usvojiti na sljedećoj sjednici.
Izvršni odbor zasjeda po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.
Predsjednik Društva saziva Sjednice Izvršnog odbora i upravlja njegovim radom.
U slučaju odsutnosti predsjednika, sjednicom Izvršnog odbora upravlja dopredsjednik, a tajnik u slučaju odsutnosti i dopredsjednika.
Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako sjednici nazoči više od polovice članova, a odluke usvaja većinom glasova nazočnih članova. Odluke donosi javnim glasovanjem osim o pitanjima za koja Izvršni odbor odabere tajno glasovanje.
Tajnik Društva vodi zapisnik o radu Izvršnog odbora.
Izvršni odbor svoje djelovanje može urediti Poslovnikom.
Izvršni odbor može kooptirati u svoj sastav do jedne polovice članova umjesto članova koji su na bilo koji način prestali s radom između dvije redovne sjednice Skupštine.

Članak 24.

Član Izvršnog odbora može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata ako:

• ne postupa sukladno Statutu ili drugim pozitivnim propisima,
• je neaktivan u radu,
• ne izvršava odluke Skupštine ili postupa protivno tim odlukama,
• nesavjesnim radom prouzroči štetu Društvu i njegovom ugledu ili
• podnese ostavku.

U slučaju prestanka dužnosti predsjednika, do izbora novog zamjenjuje ga dopredsjednik Društva i ne mijenja se sastav Izvršnog odbora do novih izbora.
Odluku o razrješenju predsjednika Društva donosi Skupština većinom glasova članova s aktivnim članstvom.

Članak 25.

Izvršni odbor:

• ustrojava i upravlja radom, aktivnostima i poslovanjem Društva u razdoblju između sjednica Skupštine,
• priprema i usvaja godišnji plan rada, plan izleta Društva i skrbi o izvršenju,
• priprema nacrte akata iz nadležnosti Skupštine,
• provodi odluke i vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,
• utvrđuje prijedlog Statuta te prijedloge Izmjena i dopuna Statuta,
• upravlja imovinom Društva i odlučuje o korištenju sredstava,
• donosi prijedlog financijskog plana,
• usvaja prijedlog godišnjeg financijskog izvještaja za Skupštinu,
• surađuje s planinarskim i drugim udrugama, tvrtkama i institucijama,
• donosi odluke o izdavačkim, informacijskim, marketinškim i drugim aktivnostima,
• odlučuje o osnivanju ili ukidanju organizacijskih jedinica,
• organizira i saziva seminare, radionice i druge skupove radi osposobljavanja članova,
• na prijedlog Suda časti donosi odluku o isključenju člana iz Društva,
• odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja, te o predlaganju članova Društva za dodjelu priznanja HPS-a i drugih priznanja,
• imenuje i razrješuje članove komisija, radnih skupina ili povjerenike koji obavljaju pojedine poslove iz njegovog djelokruga te imenuje blagajnika,
• razmatra i prihvaća izvješće predsjednika Skupštini o radu Izvršnog odbora,
• razmatra, ocjenjuje i usvaja izvješća o radu organizacijskih jedinica i komisija,
• odlučuje o visini članarine,
• odlučuje o sklapanju i raskidanju sporazuma i ugovora s pravnim i fizičkim osobama,
• odlučuje o osnivanju trgovačkih društava, namjenskih fondova i slično,
• odlučuje o promjeni adrese sjedišta Društva,
• odlučuje kao prvostupanjsko tijelo povodom prigovora članova Društva,
• priprema i usvaja pravilnike i poslovnike tijela i organizacijskih jedinica Društva,
• za složenije stručne, računovodstvene i/ili administrativne poslove može angažirati vanjske suradnike ili pružatelje usluga (pojedince ili tvrtke),
• obavlja i druge poslove u interesu razvoja i funkcioniranja Društva.

Nadzorni odbor

Članak 26.

Nadzorni odbor ima tri člana koji svog predsjednika biraju na prvoj sjednici.
Mandat člana Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
Član Nadzornog odbora ne može biti član drugih tijela Društva.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi. Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva njegov predsjednik, a odluke donosi većinom glasova svojih članova.
Nadzorni odbor radi na sjednicama o kojima vodi zapisnik.
Član Nadzornog odbora može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

• na svoj zahtjev,
• ako ne izvršavaju povjerene zadatke,
• ako svojim postupcima nanose štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Članak 27.

Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:

• nadzire zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Društva,
• nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obaveza,
• nadzire i analizira provođenje plana rada, financijskog plana Društva te rad tijela Društva,
• nadzire zakonitost, primjenu općih i ustrojbenih akata, zaključaka Skupštine, rad tijela i dužnosnika Društva,
• očituje se pisanim mišljenjem o odluci Izvršnog odbora u slučaju isključenja člana Društva.

Sva tijela Društva dužna su Nadzornom odboru omogućiti uvid u sve spise i dati mu potrebne informacije o svom radu.
Nadzorni odbor jednom godišnje, za redovnu Skupštinu, Izvršnom odboru predaje pismeno izvješće o provedenom nadzoru i radu te ga usmeno iznosi na sjednici. Izvješće o provedenom nadzoru predaje i iznosi na svakoj sjednici Skupštine. Za izvanrednu sjednicu Skupštine predaje i iznosi izvješće samo o temi sjednice.

Članak 28.

Članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati na sjednicama Izvršnog odbora bez prava odlučivanja.
Utvrdi li nepravilnosti u radu Društva, Nadzorni odbor izvještava o tome Izvršni odbor, drugo tijelo ili osobu čiji je rad nadzirao te pozvati Izvršni odbor da otkloni uočene nepravilnosti u razumnom roku koji odredi.

Sud časti

Članak 29.

Sud časti ima tri člana koji svog predsjednika biraju na prvoj sjednici.
Mandat članova Suda časti traje 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
Članovi Suda časti ne mogu biti članovi drugih tijela Društva.
Sjednice Suda časti održavaju se po potrebi. Sud časti radi na sjednicama koje saziva njegov predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.
Sud časti radi na sjednicama o kojima vodi zapisnik.

Članak 30.

Sud časti provodi postupke, rješava i donosi odluke o nestatutarnom ponašanju članova te narušavanju kodeksa planinarske etike i ugleda Društva.
Odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svojih članova.
Nakon provedenog postupka i ovisno o utvrđenim činjenicama, Sud časti članu izriče sljedeće stegovne mjere:

• za lake prekršaje: opomenu ili ukor,
• za teže prekršaje: zabranu sudjelovanja u planinarskim izletima i akcijama u trajanju do jedne godine,
• za najteža djela: privremeno ili trajno isključenje iz Društva.

Sud časti svoje odluke donosi u pisanom obliku, predaje Izvršnom odboru i, po potrebi, izvještava Skupštinu.
Član Suda časti može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata:

• na svoj zahtjev,
• ako ne izvršava povjerene zadatke,
• ako svojim postupcima nanose štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Predsjednik

Članak 31.

Predsjednik Društva:

• predstavlja i zastupa Društvo i odgovara za zakonitost rada.
• vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,
• Skupštini podnosi godišnje Izvješće o radu, financijsko izvješće i Plan rada Društva,
• predaje nadležnom uredu, koji vodi registar udruga, zapisnik sa sjednice Skupštine koja je usvojila godišnje financijsko izvješće, zamijenila osobe ovlaštene za zastupanje, donijela statusne promjene, izmjene i dopune Statuta ili odluku o likvidiranju Društva,
• sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Društva,
• vodi posebnu skrb o imovini Društva i naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana Društva,
• provodi odluke i zaključke Skupštine,
• saziva sjednice Skupštine, predlaže dnevni red sjednice i vodi sjednicu Skupštine do izbora radnog predsjedništva,
• saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora, te predlaže dnevni red,
• obavlja i druge poslove u interesu Društva.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 32.

Predsjednika Društva bira i imenuje Skupština većinom glasova nazočnih članova s aktivnim članstvom na mandat do četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
U slučaju ostavke, odsutnosti, spriječenosti ili smrti predsjednika, zamjenjuje ga dopredsjednik Društva u svim poslovima i ovlastima.
Kandidatura za predsjednika Društva podnosi se Izvršnom odboru Društva najmanje četrnaest (14) dana prije održavanja izborne Skupštine. Kandidatura mora sadržavati životopis i Program rada Društva za izborno razdoblje.
Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini Društva.
Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

• na svoj zahtjev,
• ako ne izvršava povjerene zadatke,
• ako Skupština ne prihvati financijski plan ili godišnje financijsko izvješće,
• ako svojim postupcima nanose štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Ukoliko Skupština ne prihvati financijski plan ili godišnje financijsko izvješće, predsjednik saziva drugu sjednicu s rokom održavanja 14 dana od prve, a radi usvajanja istih. Odbije li ih Skupština ponovo, saziva se izvanredna izborna skupština u roku 30 dana. Mandat predsjedniku i tijelima iz članka 16. prestaje na sjednici. Do tada će poslove i dužnosti obavljati bez donošenja odluka omogućujući samo tekuće funkcioniranje Društva.

Dopredsjednik

Članak 33.

Dopredsjednik Društva zastupa Društvo i ima obveze i ovlasti propisane zakonom za osobe ovlaštene za zastupanje, kada ih izvršava i koristi sukladno Statutu.
Dopredsjednika Društva bira Skupština Društva na vrijeme do 4 (četiri) godine, na prijedlog predsjednika Društva.

Tajnik

Članak 34.

Tajnik je organizator rada i poslovanja Društva, a osobito:

• skrbi o uvjetima rada i djelovanju,
• obavlja stručno-administrativne poslove,
• priprema materijale za sjednice Izvršnog odbora i Skupštine,
• priprema podatke Izvršnom odboru za financijsko izvješće,
• vodi popis članova Društva, osim ako Izvršni odbor za te poslove ne ovlasti drugog člana Društva,
• skrbi o članskim zahtjevima i obvezama,
• skrbi o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Društva,
• vodi zapisnike i pismohranu Društva,
• vodi evidenciju o nagradama i priznanjima,
• skrbi o pravodobnom izvješćivanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Društva,
• obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost od strane Izvršnog odbora.

Tajnika Društva bira Skupština većinom glasova nazočnih članova na mandat do 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog izbora, na prijedlog predsjednika Društva.
Tajnik Društva za svoj rad odgovara Skupštini.
Tajnik Društva može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

• na svoj zahtjev,
• ako ne izvršava zadatke koji su mu povjereni,
• ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Ukoliko tajnik podnese ostavku prije redovne skupštine, Izvršni odbor će imenovati privremenog tajnika koji će posao obavljati do sljedeće redovne Skupštine koja će izabrati novog tajnika. Mandat novog tajnika traje do isteka mandata redovno izabranog tajnika kojeg novi zamjenjuje.

POSLOVI U DRUŠTVU

Likvidator

Članak 35.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koja ne mora biti član Društva, imenuje ga Skupština Društva, a imenovanje vrijedi do opoziva.
Likvidatora se upisuje u Registar udruga.
Likvidator zastupa Društvo od otvaranja likvidacijskog postupka do okončanja postupka brisanjem Društva iz Registra udruga.
Likvidator ima pravo na naknadu troškova za rad u postupku likvidiranja. Naknada se isplaćuje iz sredstava Društva u visini koju odredi Izvršni odbor.
U postupku likvidiranja Društva likvidator je dužan:

• utvrditi stanje na poslovnom računu Društva,
• utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja,
• utvrditi ostalu imovinu Društva, te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija -Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja,
• u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema Društvu,
• u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova, te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno Zakonu o udrugama.

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku 8 (osam) dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.
Ukoliko likvidator utvrdi da imovina nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam (8) dana o tome izvijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

Blagajnik

Članak 36.

Blagajnik je član Društva izabran na prijedlog predsjednika na prvoj sjednici Izvršnog odbora Društva, s mogućnošću ponovnog izbora.
Blagajnik za svoj rad odgovara Izvršnom odboru.
Blagajnik Društva:

• prikuplja godišnju članarinu, izrađuje i ovjerava članske iskaznice,
• vodi stanje dnevne blagajne,
• vodi evidenciju ulaznih računa i redoslijed plaćanja računa,
• vodi evidenciju bankovnih izvoda, plaćenih računa i stanja računa Društva,
• računovođi priprema podatke za financijsko izviješće Izvršnom odboru,
• s predsjednikom i tajnikom Društva raspravlja o materijalnim i financijskim
obvezama društva,
• za Izvršni odbor izrađuje izvješća o tekućem stanju računa Društva,

Blagajnik Društva može biti razriješen dužnosti:

• na svoj zahtjev,
• ako ne izvršava zadatke koji su mu povjereni,
• ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

VIII. POVJERENSTVA I RADNA TIJELA

Članak 37.

Izvršni odbor može za obavljanje pojedinih stručnih i organizacijskih poslova iz djelokruga rada Društva imenovati povjerenstva, radna tijela ili povjerenika.
Povjerenstva mogu biti stalna i povremena.
Odlukom o osnivanju povjerenstva, radnog tijela ili povjerenika, utvrđuju se radne zadaće, vrijeme na koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.
Povjerenstva, radna tijela i povjerenici odgovorni su Izvršnom odboru za izvršenje povjerenih zadaća.

IX. ORGANIZACIJSKE JEDINICE

Članak 38.

Kako bi se članovima Društva omogućilo što aktivnije i jednostavnije bavljenje pojedinim aktivnostima, u Društvu mogu djelovati organizacijske jedinice. Organizacijske jedinice mogu nositi naziv odsjek, sekcija, grupa, podružnica ili ogranak.
O osnivanju i raspuštanju organizacijske jedinice odlučuje Izvršni odbor. Prijedlog za osnivanje novog odsjeka, sekcije, podružnice ili ogranka podnosi inicijativni odbor predlagatelja. U prijedlogu mora biti navedeno ime kandidata za predsjednika organizacijske jedinice.

Članak 39.

Sadržaj i način rada organizacijske jedinice te njen unutarnji ustroj uređuje se pravilima koja donosi Izvršni odbor Društva u Odluci, zapisniku ili Pravilniku.
Organizacijske jedinice nemaju svojstvo pravne osobe.
Organizacijska jedinica može dobiti svojstvo pravne osobe na temelju odluke Izvršnog odbora koju potvrđuje Skupština.
Organizacijsku jedinicu vodi predsjednik jedinice kojega među sobom biraju njeni članovi, a potvrđuje Izvršni odbor.
Predsjednik organizacijske jedinice bira ostale članove rukovodstva jedinice.
Članovi Društva mogu ravnopravno sudjelovati u aktivnostima svih organizacijskih jedinica, u skladu sa svojim mogućnostima te znanjem i vještinama.

X. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 40.

Društvo prestaje djelovati:

• odlukom Skupštine o prestanku djelovanja Društva,
• u drugim slučajevima predviđenim čl. 48. Zakonom o udrugama (NN broj 74/14).

U slučaju prestanka postojanja odlukom Skupštine, odluka je pravovaljana ako sjednici Skupštine nazoči najmanje polovica poslovno sposobnih članova Društva s aktivnim članstvom, a za takvu odluku glasuje najmanje dvije trećine nazočnih članova.
U slučaju prestanka postojanja Društva, imovina se na osnovu odluke Skupštine, a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje pravnom slijedniku Društva. Ukoliko pravnog slijednika nema, predaje se Hrvatskom planinarskom savezu.

XI. IMOVINA DRUŠTVA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 41.

Imovinu Društva čine novčana sredstva, nekretnine i pokretnine koje je Društvo steklo uplatom članarine, dragovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti i gospodarske djelatnosti, financiranjem programa i projekata Društva iz državnog i proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova inozemnih izvora te prihoda koje je Društvo steklo od nekretnina i pokretnina kao i od imovinskih prava.
Društvo može raspolagati imovinom radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 42.

Društvo upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija, a u okviru financijskog plana koji na prijedlog Izvršnog odbora donosi Skupština Društva.

XII. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 43.

Društvo je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća po propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

XIII. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 44.

Za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi Društva i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Društva.
Nad Društvom se može provesti stečaj sukladno zakonu.
Društvo i osobe ovlaštene za zastupanje Društva za štetu učinjenu u Društvu ili Društva prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

XIV. OPĆI NADZOR

Članak 45.

Članovi Društva sami, pojedinačno prate i nadziru rad Društva.
Ukoliko član Društva smatra da je Društvo povrijedilo Statut ili drugi opći akt, ovlašten je upozoriti nadležno tijelo Društva te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.
Ukoliko se upozorenje ne razmotri u roku trideset (30) dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od trideset (30) dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Društva.

XV. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 46.

Za postignute uspjehe i rezultate u radu, za doprinos razvoju Društva i dugogodišnje članstvo u Društvu mogu se na prijedlog Izvršnog odbora dodjeljivati priznanja, poticaji i nagrade članovima Društva sukladno Pravilniku o dodjeli priznanja i poticaja. Priznanja se u pravilu dodjeljuju na sjednici Skupštine Društva ili prigodom obilježavanja značajnih obljetnica rada i djelovanja Društva.
Priznanja se mogu dodjeljivati i drugim zaslužnim pojedincima, planinarskim i drugim organizacijama za poseban doprinos razvoju planinarstva i uspješnu suradnju.
Prijedlog za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza ili drugih saveza podnosi se Izvršnom odboru sukladno kriterijima propisanim Pravilnikom o dodjeli priznanja Hrvatskog planinarskog saveza.

XVI. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 47.

Svi članovi Društva obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.
Spor/sukob interesa u Društvu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Društva o kojima oni mogu slobodno raspravljati, koji utječu na rad Društva u cjelini i ako se spor/sukob odnosi na pitanja od zajedničkog interesa članova.
Za rješavanje spora/sukoba interesa nadležan je Nadzorni odbor koji u razmatranju na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Podnesak mora biti u pisanom obliku.
Odluka Nadzornog odbora je konačna ukoliko sadrži točnu uputu za uklanjanje spora.
Ukoliko Nadzorni odbor utvrdi postojanje spora/sukoba interesa o kojem odlučuje Ured uprave, Izvršni odbor donosi odluku o promjeni, a Tajnik u ime Društva Uredu podnosi zahtjev za upisom promjena u registru s Odlukom Nadzornog odbora. Predsjednik na prvoj redovnoj sjednici Skupštine izvještava o provedenim promjenama u registru.

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Sva ostala pitanja od interesa za nesmetano obavljanje djelatnosti Društva koja nisu uređena ovim Statutom, uređuju se posebnim aktima koje donosi Izvršni odbor.
Za tumačenje odredaba ovog Statuta nadležna je Skupština Društva.
Za tumačenje drugih akata Društva nadležan je predsjednik Društva.

Članak 49.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut donesen na sjednici Skupštine dana 16. ožujka 2019. godine.

Članak 50.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a prema trećim osobama primjenjuje se od dana ovjere nadležnog Ureda državne uprave.
Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na jednak način i prema istom postupku koji je određen za njegovo donošenje.

U Osijeku, 16. ožujka 2019.

Predsjednik HPD „Bršljan-Jankovac“

Miro Mutter

Ovaj Statut HPD „Bršljan-Jankovac“ bio je postavljen na oglasnu ploču Društva dana 15. veljače 2019. godine i stupio je na snagu 16. ožujka 2019. prihvaćanjem na Skupštini Društva.

 

Tajnik
Jasminka Pavlov

Print This Page Print This Page