Zapisnik s 1. sjednice IO održane 23.01.2019.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 4
Br:  IO-1/2019.

Z A P I S N I K
sa 1. sjednice Izvršnog odbora HPD „BRŠLJAN- JANKOVAC“, Osijek

SJEDNICA JE ODRŽANA: 23. siječnja 2019. godine, s početkom u 19,00 sati, u prostorijama Društva u Osijeku, Trg Ante Starčevića 4

NA SJEDNICI SU PRISUTNI: Miro Mutter, predsjednik Društva, Milijan Žulj, dopredsjednik Društva, , Stanko Kereta, član Izvršnog odbora, Miroslav Bahmajer, član Izvršnog odbora, , Mirko Ljubičić, član Nadzornog odbora

OSTALI PRISUTNI: Jasminka Pavlov

ODSUTNI: Angelina Miladić, tajnica, opravdano odsutna iz osobnih razloga, Sanja Boljevac, član Izvršnog odbora, opravdano odsutna iz zdravstvenih razloga, Anica Filipović, član Izvršnog odbora, opravdano odsutna iz osobnih razloga, Predrag Stojanović, član Izvršnog odbora, opravdano odsutan iz osobnih razloga

Predsjednik Društva Miro Mutter pozdravio je nazočne, te utvrdio da je na ovoj sjednici prisutna većina članova potrebna za provođenje sjednice i donošenje odluka. Pozvao je nazočne  da se izjasne o predloženom dnevnom redu koji je bio dostavljen uz poziv za ovu  sjednicu. Otvorena je rasprava, na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi, te nakon što je isti usvojen jednoglasno, Predsjednik objavljuje:

DNEVNI  RED:

 1. Organizacija Redovne godišnje Skupštine Društva
 2. Razno

AD 1.)

Predsjednik Miro Mutter izvijestio je nazočne o potrebi odgađanja Redovne godišnje skupštine do daljnjeg, a koja je ranije zakazana za dan 01. veljače 2019. godine u 19,00 sati. O razlozima odgađanja skupštine zamolio je da nazočne izvijesti Stanko Kereta. U svom izlaganju, Stanko Kereta upoznao je nazočne s postupkom izrade završnih financijskih izvješća, a koja nije moguće izraditi i dostaviti nadležnoj financijskoj agenciji iz razloga što službeno nisu objavljeni obrasci na kojima se izvješća imaju predati. Otvorena je rasprava.

Nazočni se slažu da su razlozi za odgađanjem skupštine objektivno opravdani, te su suglasni da se skupština odgodi do daljnjeg, a točan datum održavanja utvrdi naknadno.

Nadalje, Predsjednik predlaže da se na današnjoj sjednici utvrdi prijedlog radnih tijela i dnevnog reda Skupštine. Otvorena je rasprava.

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

 • Redovna godišnja skupština Društva zakazana za dan 01. veljače 2019. godine u 19,00 sati odgađa se do daljnjeg, točan datum održavanja odredit će se naknadno kada se izrade i nadležnom tijelu predaju godišnja financijska izvješća
 • U radna tijela Skupštine predlažu se:
  • Predsjedništvo (3 člana): Predsjednik skupštine- Anto Jurić, članovi: Vesna Kolar i Stevo Malinović
  • Ovjerovitelj zapisnika (1) : Nada Baračkov
  • Zapisničar (1): Jasminka Pavlov
  • Brojači glasova i Verifikacijska komisija izabrat će se na samoj skupštini

Dnevni red:

 1. Pozdravna riječ Predsjednika Društva i izbor Radnih tijela Skupštine; utvrđivanje kvoruma
 2. Donošenje odluke o izboru tajnika Društva
 3. Izvješće Predsjednika o radu Društva; Donošenje Odluke o Izvješću Predsjednika
 4. Izvješće Nadzornog odbora Društva; Donošenje Odluke o Izvješću Nadzornog odbora
 5. Statističko izvješće; Donošenje Odluke o Statističkom Izvješću
 6. Izvješće Suda časti; Donošenje Odluke o Izvješću
 7. Godišnje financijsko izvješće
 8. Izbor člana Suda časti
 9. Izmjene Statuta
 • Društvo će financirati troškove domjenka u iznosu od 2.500,00 kuna

AD 2.)

Pod ovom točkom dnevnog reda, član Nadzornog odbora Mirko Ljubičić predlaže da se za novog člana Suda časti imenuje Brankica Žarković. Otvorena je rasprava. Nije bilo pitanja niti primjedbi.

Nakon ove točke dnevnog reda, na izričit upit Predsjednika, nazočni izjavljuju da nemaju daljnjih pitanja ili primjedbi, te se sjednica zaključuje.

Dovršeno u 20,00 sati

ZAPISNIČAR

PEDSJEDNIK
Miro Mutter