Zapisnik s 2. sjednice IO održane 31.05.2022.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  02-2022/ 31. 05. 2022. god.

ZAPISNIK

s 2. redovne sjednice Izvršnog odbora

održane dana 31. svibnja 2022. godine u prostorijama Društva u Osijeku, Trg A. Starčevića 4, s početkom u 19.00 sati

Nazočni članovi IO: Miro Mutter, Josip Karakaš, Ivica Tabak, Robert Gregurec, Ivanka Piskač, Predrag Krička
Nazočni članovi NO: Ivica Baričević, Miroslav Mitrović
Opravdano odsutni: članica IO Mirela Poljak Šefčić i blagajnica Ana Andrić

Sjednicu je otvorio predsjednik Društva Miro Mutter te nakon pozdrava predložio slijedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Izvršnog odbora
  2. Organizacijski ustroj Društva po sekcijama
  3. Usvajanje odluka donesenih u virtualnoj grupi
  4. Razno

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 1.) Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 2.) Kako je naše Društvo ustrojeno po sekcijama, a tako i djeluje u svom radu predsjednik Mutter predložio je slijedeće voditelje istih:

– Josip Karakaš – planinarska sekcija
– Dejan Erceg – visokogorska sekcija
– Miroslav Mitrović – izletnička sekcija
– Ivica Tabak – vodička sekcija
– Mirela Poljak – dječja sekcija
– Tomislav Kusalić – markacistička sekcija
– Kristijan Gerhard – gospodarska sekcija
– Čedomir Diklić – promidžbena sekcija

Povjerenik planinarskog doma na Jankovcu za prostorije – Miroslav Bahmajer.
Povjerenik za inventar Društva – Predrag Krička.
Nakon kraće rasprave jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi za voditelje sekcija i povjerenike.

Ad 3.) Jednoglasno su usvojene odluke donesene u virtualnoj grupi kako slijedi:

1.Odobrenje putnih troškova za sudjelovanje na Skupštini Slavonskih planinara 23.3.2022. u Đakovu, Ivici Baričeviću 1,00 kn/km odnosno 90,00 kn.

2.Odobrenje povećanja naknade za putne troškove sa 1,00 kn/km na 2,00 kn/km.

3.Odobrenje školovanja markacista sa pripadajućim troškovima tečaja, prijevoza, spavanja i obroka 04. i 05. lipnja 2022. u Slavonskom Brodu.

4.Odobrenje sufinanciranja prijevoza radi nedovoljnog odaziva na izlet Podunavski pješački put, Saši Pavičiću 24.04. 2022.

5.Odobrenje putnih troškova za sudjelovanje u organizaciji JJPP 08.05. 2022. Josipu Karakašu koji je sudjelovao u timu za doček gostiju i pravljenje sendviča na Jankovcu u iznosu od 400,00 kn.

6.Odobrenje putnih troškova za sudjelovanje u organizaciji JJPP 08.05. 2022. Kristijanu Gerhardu koji je sudjelovao u timu za pripremu graha na Jankovcu u iznosu od 400,00 kn.

7.Odobrenje putnih troškova za vježbu vodiča i skupštinu SPV 15.05. 2022. u Velikoj, Ivici Tabaku 400,00 kn.

8.Odobrenje za izlet za Legose 05.06. 2022. koji vodi Mirela Poljak Šefčić, te suglasnost za sufinanciranje na način da djeca ne plaćaju prijevoz.

9.Odobrenje slanja delegata na Izbornu skupštinu HPS u Zagreb (s obzirom da su predsjednik i dopredsjednik Društva opravdano spriječeni) Ivicu Baričevića koji će zastupati naše Društvo, bez odobrenja putnih troškova.

Ad 4.) Društvo je dobilo poziv za tečaj markacista. Prijavilo se 6 kandidata, a na tečaj može samo otići troje. Nakon kraće rasprave usvojen je prijedlog za 3 kandidata, a to su Kastor Jakimov, Vanja Basarić i Valentino Fabing.

Predsjednik Mutter izvijestio je o troškovima JJPP.
Za kuhanje toplog obroka tj. graha utrošeno je 3.555,00 kn, a za sendviče dobrodošlice 1.269,00 kn. IO primio na znanje.

Predstavnik stanara zgrade u kojoj se nalaze prostorije Društva razgovarao je s predsjednikom Mutterom te ga izvijestio kako će se ugrađivati vodomjer u istoj i pitao da li bi htjeli sudjelovati u plaćanju 1 m3 vode svaki mjesec jer smo ipak i mi korisnici.
Prihvaćeno je i jednoglasno donesena odluka o plaćanju mjesečno 1 m3 vode.

Prostorije Društva se i dalje uređuju. J.Karakaš je objasnio što se napravilo i što se još mora napraviti kako bi bilo ugodno našim članovima dolaskom u prostorije.
Za uređenje nije izdvojena niti jedna kuna Društva, sve su to donacije Chemocolora iz Osijeka.

Prdsjednik NO I.Baričević izvijestio je IO o sastanku HPS u Zagrbu te da su tamo donesene razne odluke koje se tiču cijele planinarske populacije, a naročito vodiča kojima s novim odlukama neće biti lako u obavljanju njihove vodičke dužnosti.

Nadalje, popis inventara Društva još nije u potpunosti gotov niti potpisan jer nedostaju neke stvari koje bi se trebale vratiti.
Na prijedlog I.Baričevića, a za koji su se svi jednoglasno složili je to da svi članovi Društva koji su nešto zadužili putem reversa isto trebaju vratiti i onda sve to popisati.
Nakon utvrđenog stanja inventara ponovno se na revers može i mora zadužiti svatko kome je što potrebno od inventara.
Jednoglasno je prihvaćen ovaj prijedlog.

I.Piskač kazala je kako je prijedlog o ispunjavanju tri primjerka uplatnica/isplatnica dobar te da bi bilo dobro da se s tom praksom i nastavi jer svatko dobije svoj primjerak uplatnice/isplatnice; osoba koja je izvršila uplatu/isplatu, knjigovodstvo i jedan primjerak ostaje u bloku – za arhivu.
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog.

Završeno u 20.45 h.

U Osijeku, 31. svibnja 2022. godine

Tajnica: Lidija Ivandija                                                Predsjednik: Miro Mutter