Zapisnik s 4. sjednice IO održane 18.04.2019.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 4
Br:  IO-4/2019.

Z A P I S N I K

sa 4. sjednice Izvršnog odbora HPD „BRŠLJAN- JANKOVAC“, Osijek

SJEDNICA JE ODRŽANA: 18. travnja 2019. godine, s početkom u 17,30 sati, u prostorijama Društva u Osijeku, Trg Ante Starčevića 4

NA SJEDNICI SU PRISUTNI: Miro Mutter, predsjednik Društva, Milijan Žulj, dopredsjednik Društva, Stanko Kereta, član Izvršnog odbora, Miroslav Bahmajer, član Izvršnog odbora, Anica Filipović, član Izvršnog odbora, Mirko Ljubičić, član Nadzornog odbora

OSTALI PRISUTNI: Jasminka Pavlov, tajnica

ODSUTNI: Sanja Boljevac, član Izvršnog odbora, opravdano odsutna iz zdravstvenih razloga, Predrag Stojanović, član Izvršnog odbora, opravdano odsutan iz osobnih razloga

Predsjednik Društva Miro Mutter pozdravio je nazočne, te utvrdio da je na ovoj sjednici prisutna većina članova potrebna za provođenje sjednice i donošenje odluka. Pozvao je nazočne  da se izjasne o predloženom dnevnom redu koji je bio dostavljen uz poziv za ovu  sjednicu. Otvorena je rasprava, na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi, te nakon što je isti usvojen jednoglasno, Predsjednik objavljuje:

DNEVNI  RED:

  1. Organizacija JUBILARNOG JANKOVAČKOG PLANINARSKOG PUTA
  2. Razno

AD 1.)

Predsjednik Miro Mutter pozvao je nazočne da daju prijedloge za podjelu dužnosti organizacije JJPP-a. O predviđenim stazama i postavljanju ploča na istima, nazočne je izvijestio Stanko Kereta. Predsjednik Mutter utvrdio je da je od najvažnijeg značaja prije održavanja JJPP-a provjeriti stanje staza, s čim se nazočni slažu, te je načelno dogovoren obilazak staze prije održavanja JJPP-a. Obzirom da je ranijih godina organizacija JJPP-a uspješno provedena, nazočni se slažu da s podjelom dužnosti od strane Predsjednika Društva. U svezi s odobravanjem troškova, članovi Izvršnog odbora slažu se da se u organizaciji JJPP-a postupa štedljivo, a naknadno će se priznati svi opravdani troškovi za koje se prilože valjani računi.

AD 2.)

Pod ovom točkom dnevnog reda, Predsjednik Mutter upoznaje nazočne s odgovorom rukovodstva Parka prirode Papuk u svezi s prijedlogom za održavanjem sastanka, te traži određivanje predstavnika za sastanak.

Ponuđen je sastanak za 07. svibnja u 11,00 sati u prostorijama uprave Parka prirode Papuk.  Otvorena je rasprava. obzirom da je 07. svibanj radni dan, nazočni predlažu Predsjedniku da zatraži odgodu sastanka za 13,00 sati istog dana.

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Ovlašćuje se Predsjednik Društva da od rukovodstva Parka prirode Papuk  zatraži odgodu sastanka za 13,00 sati 07. svibnja 2019. godine, a Društvo će na tom sastanku predstavljati Alen Jakobović, Miro Mutter i Milijan Žulj

Nakon ove točke dnevnog reda, na izričit upit Predsjednika, nazočni izjavljuju da nemaju daljnjih pitanja ili primjedbi, te se sjednica zaključuje.

Dovršeno u 18,00 sati
ZAPISNIČAR                                                                       PREDSJEDNIK

Jasminka Pavlov                                                                    Miro Mutter