Zapisnik s 5. sjednice IO održane 23.05.2019.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 4
Br:  IO-5/2019.

Z A P I S N I K

sa 5. sjednice Izvršnog odbora HPD „BRŠLJAN- JANKOVAC“, Osijek

SJEDNICA JE ODRŽANA: 23. svibnja 2019. godine, s početkom u 17,30 sati, u prostorijama Društva u Osijeku, Trg Ante Starčevića 4

NA SJEDNICI SU PRISUTNI: Miro Mutter, predsjednik Društva, Milijan Žulj, dopredsjednik Društva, Stanko Kereta, član Izvršnog odbora, Miroslav Bahmajer, član Izvršnog odbora, Mirko Ljubičić, član Nadzornog odbora

OSTALI PRISUTNI: Jasminka Pavlov, tajnica

ODSUTNI: Sanja Boljevac, član Izvršnog odbora, opravdano odsutna iz zdravstvenih razloga, Predrag Stojanović, član Izvršnog odbora, opravdano odsutan iz osobnih razloga i Anica Filipović, član Izvršnog odbora, opravdano odsutna iz osobnih razloga

Predsjednik Društva Miro Mutter pozdravio je nazočne, te utvrdio da je na ovoj sjednici prisutna većina članova potrebna za provođenje sjednice i donošenje odluka. Pozvao je nazočne da se izjasne o predloženom dnevnom redu koji je bio dostavljen uz poziv za ovu sjednicu. Otvorena je rasprava, na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi, te nakon što je isti usvojen jednoglasno, Predsjednik objavljuje:

DNEVNI RED:

1. Izvješće JUBILARNOG JANKOVAČKOG PLANINARSKOG PUTA
2. Razno

AD 1.)
Predsjednik Miro Mutter nazočnima je izložio financijsko Izvješće s provedenog Jubilarnog jankovačkog planinarskog puta, te izrazio veliko zadovoljstvo uspješno provedenom akcijom, te zahvalio svim učesnicima na suradnji.
Nazočni su suglasni da su troškovi organizacije najniži do sada, te da ih se priznaje u cijelosti u iznosu utvrđenom u izvješću.
Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Priznaju se svi troškovi organizacije JJPP-a u ukupnom iznosu od 3.625,00 kuna, a koji će se podmiriti iz sredstava društva.

AD 2.)

A) Pod ovom točkom dnevnog reda, Predsjednik Mutter predlaže da se njega izabere za predstavnika Društva za nadolazeću Skupštinu HPS-a.
Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Za predstavnika Društva na Skupštini HPS-a izabire se Miro Mutter predsjednik Društva.

B) Pod ovom točkom dnevnog reda, Predsjednik Mutter podnosi izvješće u uspješnosti sastanka s predstavnicima parka prirode, gdje je dogovoreno potpisivanje Sporazuma koji zadovoljava zahtjeve Društva u pogledu naplate ulaza u park prirode, te predlaže da mu Izvršni odbor odobri potpisivanje istog.
Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Odobrava se u potpunosti sklapanje i potpisivanje Sporazuma s Parkom prirode Papuk u tekstu koji je predložen.

C) Pod ovom točkom dnevnog reda, Predsjednik Mutter predočava Izvršnom odboru zahtjev Parka prirode papuk da im se dopusti postavljanje tende na zgradu doma.
Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Odobrava se Parku prirode Papuk postavljanje tende na način predviđen u pisanom prijedlogu Odluke koji je dostavljen.

Nakon ove točke dnevnog reda, na izričit upit Predsjednika, nazočni izjavljuju da nemaju daljnjih pitanja ili primjedbi, te se sjednica zaključuje.

Dovršeno u 18,00 sati

ZAPISNIČAR                                                                           PREDSJEDNIK
Jasminka Pavlov                                                                   Miro Mutter