Zapisnik s 6. sjednice IO održane 22.08.2019.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 4
Br:  IO-3/2019.

Z A P I S N I K

sa 6. sjednice Izvršnog odbora HPD „BRŠLJAN- JANKOVAC“, Osijek

SJEDNICA JE ODRŽANA: 22. kolovoza 2019. godine, s početkom u 17,30 sati, u prostorijama Društva u Osijeku, Trg Ante Starčevića 4

NA SJEDNICI SU PRISUTNI: Miro Mutter, predsjednik Društva, Milijan Žulj, dopredsjednik Društva, Stanko Kereta, član Izvršnog odbora, Miroslav Bahmajer, član Izvršnog odbora, Sanja Boljevac, član Izvršnog odbora, Anica Filipović, član Izvršnog odbora, Anto Jurić, član Nadzornog odbora

OSTALI PRISUTNI: Jasminka Pavlov, tajnica, Milan Tojagić, član suda časti, Nada Baračkov, blagajnica, Marija Bokun, Mirela Poljak

ODSUTNI: Predrag Stojanović, član Izvršnog odbora, opravdano odsutan iz osobnih razloga

Predsjednik Društva Miro Mutter pozdravio je nazočne, te utvrdio da je na ovoj sjednici prisutna većina članova potrebna za provođenje sjednice i donošenje odluka. Pozvao je nazočne da se izjasne o predloženom dnevnom redu koji je bio dostavljen uz poziv za ovu sjednicu. Otvorena je rasprava, na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi, te nakon što je isti usvojen jednoglasno, Predsjednik objavljuje:

DNEVNI RED:

1. Organizacija Osječkog pješačkog puta
2. Razno

AD 1.)

Predsjednik Miro Mutter pozvao je nazočne da iznesu svoje prijedloge glede organizacije i raspodjele obveza oko organizacije nadolazećeg Osječkog pješačkog puta, te istakao da je zadovoljan kako su članovi društva ranijih godina proveli organizaciju OPP-a. Najavljen je dolazak prijatelja planinara iz Subotice i drugih planinarskih društava. Predložio je da okupljanje započne, kao i prošle godine, u 9 sati na Trgu Ante Starčevića, a da se na hodanje krene u 10,00 sati. Također predlaže, da se što prije krene, s vrlo aktivnom medijskom kampanjom. Nazočni Stanko Kereta i Milijan Žulj ističu potrebu markiranja i pregledavanje staza, te je dogovoreno da će se akcija provesti dana 28. rujna 2019. godine. Predsjednik predlaže donošenje odluke o određenju visine troškova organizacije OPP-a, a za koje smatra da, s obzirom na dosadašnja iskustva, neće biti visoki, jer se organizaciji pristupa maksimalno štedljivo.

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Izvršni odbor priznat će sve opravdane troškove organizacije Osječkog pješačkog puta, za koje se predoče računi.

AD 2.)

A) Pod ovom točkom dnevnog reda, Predsjednik Mutter predlaže da Izvršni odbor donese odluku kojom se na tečaj i ispit vodiča upućuju Stevo Malinović, Jasminka Pavlov i Kristijan Gerhard, obzirom da su isti iskazali interes za to, a postoji potreba za povećanjem broja vodiča.

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Daje se preporuka Društva za pohađanje vodičkog tečaja i polaganje ispita za vodiča: Stevi Malinoviću, Jasminki Pavlov i Kristijanu Gerhardu.

B) Obzirom da se već pod prethodnom točkom dnevnog reda razvila rasprava o pojavi organizacije izleta od strane licenciranih vodiča, a koji nisu u godišnjem planu izleta odobrenog od Izvršnog odbora, predsjednik Mutter je u nastavku izložio aspekte ovakvih djelovanja, te pozvao nazočne da se izjasne na koji način će se riješiti ovakve situacije i hoće li se ista ponašanja sankcionirati. Nekoliko članova Izvršnog odbora smatra da se takva ponašanja treba odmah sankcionirati. Tijekom rasprave, nazočni su se suglasili da postoji potreba utvrđenja obveza vodiča prema Društvu, a za čije pisano oblikovanje (Ugovor ili Izjava) se zadužuje Milan Tojagić.

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Izvršni odbor će se o organiziranju i provođenju izleta koji nisu obuhvaćeni godišnjim planom izleta, izjasniti nakon što se održi sastanak Vodičke sekcije. O održanom sastanku Vodičke sekcije, članove Izvršnog odbora izvijestit će Predsjednik Miro Mutter.

Dovršeno u 19,00 sati

ZAPISNIČAR                                                                                                PREDSJEDNIK
Jasminka Pavlov                                                                                       Miro Mutter