Zapisnik s 11. sjednice IO održane 31.01.2024.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  11-2024/ 31. 01. 2024. god.

 

ZAPISNIK
sa 11. redovne sjednice Izvršnog odbora

održane dana 31. siječnja 2024. godine u prostorijama društva na adresi Trg Ante Starčevića 4, s početkom u 18.00 sati

Nazočni članovi IO: Miro Mutter, Josip Karakaš, Ivanka Piskač, Predrag Krička, Robert Gergurec, Ivica Tabak
Nazočni članovi NO: Ivica Baričević, Miroslav Mitrović
Odsutni članovi IO: Mirela Poljak
Odsutni članovi NO: Snježana Mihaljević

Sjednicu je otvorio predsjednik društva Miro Mutter te nakon pozdrava predložio slijedeći

D n e v n i r e d:

1.Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Izvršnog odbora
2.Izbor radnih tijela Skupštine
3.Usvajanje odluka iz virtualne grupe
4.Usklađivanje Statuta društva sa izmjenama i dopunama Zakona o sportu
5.Novi grb i zastava društva – glasanje o istom
6.Odluka Suda časti o slučaju Pavičić-Bastalić
7.Razno

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad 1.) Zapisnik sa 10. sjednice IO jednoglasno je usvojen.

Ad 2.) Za radna tijela predstojeće Skupštine društva predsjednik Mutter je predložio slijedeće članove društva:

Za radno predsjedništvo:
1.Ivanka Piskač, predsjednica radnog predsjedništva
2.Ana Dimitrijević, član
3.Miroslav Mitrović, član

Za verifikacijsku komisiju:
1.Ivica Baričević, predsjednik komisije
2.Predrag Krička, član

Za zapisničara:
1.Lidija Ivandija

Za ovjerovitelje zapisnika:
1.Josip Karakaš
2.Zrinka Šuto

Jednoglasno usvojeni prijedlozi.

Ad 3.) Pod ovom točkom prihvaćena je jedina odluka iz virtualne grupe koja se odnosi na izlet Zadnja prvoga, a koji bi vodili Josip Karakaš i Zrinka Šuto.

Jednoglasno je usvojena odluka..

Ad 4.) Usklađivanje Statuta društva sa zakonskim aktima odnosno sa izmjenama i dopunama Zakona o sportu gdje podliježe i naše društvo odraditi će Ivanka Piskač sa Mirom Mutterom.
Nakon kraće rasprave gdje su sudjelovali Gergurec, Baričević, Mutter i Piskač odluka o usklađivanju jednoglasno je prihvaćena.

Ad 5.) Ivica Tabak donio je novi uzorak (isprintan) grba društva.
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali Gergurec, Krička, Baričević, Karakaš, Mitrović i Mutter, a vezano za sitne preinake grba jednoglasno je usvojen prijedlog novog izgleda grba našeg društva.

Ad 6.) Tajnica je pročitala odluku Suda časti o izrečenoj kazni Saši Pavičiću zbog nedoličnog ponašanja. Budući je Saša Pavičić vodič i kao takav je član Slavonskih vodiča navedena odluka Suda časti mora biti i njima proslijeđena što će učiniti Ivica Tabak. Odluku Suda časti Izvršni odbor je primio na znanje.

Ad 7.) Ivanka Piskač pročitala je financijski plan za 2024. godinu (u privitku zapisnika) koji je jednoglasno prihvaćen.

Izvršni odbor donio je jednoglasnu odluku na prijedlog Ivice Tabaka da se autoru novoga grba našeg društva gosp. Draženu Polančecu pokloni monografija našega planinarskog društva.

Završeno u 19.10 h.

U Osijeku, 31. siječnja 2024. godine

Tajnica                                                                                        Predsjednik
Lidija Ivandija                                                                          Miro Mutter