Statut

Memorandum_Logo

HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO
“BRŠLJAN-JANKOVAC”

31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

 

STATUT

 

U Osijeku, 5. rujna 2015.g


Temeljem članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), Skupština Hrvatskog planinarskog društva „Bršljan-Jankovac“, na svojoj sjednici održanoj 5. rujna 2015.g., donosi pročišćeni tekst

STATUT
HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA „Bršljan-Jankovac“

 
OSNOVNE ODREDBE
 

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područje(a) djelovanja Hrvatskog planinarskog društva „Bršljan-Jankovac“ (u daljnjem tekstu: Društvo), sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu;  uvjeti i način učlanjivanja u Društvo te prestanak članstva u Društvu, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva;, prestanak postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te druga pitanja značajna za Društvo.

Članak 2.

Društvo djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama.
Rad u Društvu je dobrovoljan i odvija se u skladu s načelima iz stavka 1. ovog članka.

NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA I ZASTAVE

Članak 3.

Naziv Društva je Hrvatsko planinarsko društvo „Bršljan-Jankovac“
Skraćeni naziv Društva je HPD „Bršljan-Jankovac“
Sjedište Društva je u Osijeku.
Odluku o adresi Društva donosi Izvršni odbor.
Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

Društvo je neprofitna pravna osoba registrirana pri Uredu državne uprave Osječko-baranjske županije u Osijeku.

Društvo je učlanjeno u Hrvatski planinarski savez, Slavonski planinarski savez i Zajednicu športskih udruga Grada Osijeka.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo se može učlanjivati u saveze i druge udruge i organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva, te može surađivati s društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, poduzećima i državnim tijelima, pri čemu odluku o tome donosi Skupština.

Članak 5.

Društvo ima pečat.
Pečat Društva je okrugla oblika, promjera 30 mm. U središtu pečata je grb Hrvatskog planinarskog saveza, a uz obod pečata upisane su riječi: HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO „BRŠLJAN-JANKOVAC“.
Za računovodstvene i administrativne poslove upotrebljava se pečat Društva istog sadržaja i oblika, promjera 20 mm.
Društvo ima zastavu.
Zastava društva je svijetloplave boje sa znakom društva u sredini i odnosom dužine prema širini 2:1 (dva prema jedan)

ZASTUPANJE

Članak 6.

Društvo u okviru njegove djelatnosti zastupa predsjednik Društva i dopredsjednik Društva, te su ovlašteni potpisnici u ime i za račun Društva.

Određene poslove zastupanja predsjednik, i dopredsjednik Društva mogu prenijeti na druge osobe na temelju pisane punomoći kojom se određuju ovlasti i opseg zastupanja.

CILJEVI, PODRUČJE(A) DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI  I GOSPODARSKE  DJELATNOSTI DRUŠTVA

 
Članak 7.

Ciljevi Društva su:

 • poticanje, razvijanje i unapređenje sportsko-planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem i poboljšanjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova, korištenjem slobodnog vremena za tjelesno vježbanje i sportsko planinarske aktivnosti.
 • osvješćivanje potrebe očuvanja prirode za potrebe budućih generacija.

Društvo sukladno svojim ciljevima djeluje na području sporta: Planinarstvo“.

Članak 8.

Djelatnosti Društva su:

 • organiziranje za članstvo planinarskih izleta, tura, pohoda, susreta, sletova, ekspedicija, logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih planinarskih društvenih akcija,
 • obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih putova te obilaznica i veznih putova,
 • gradnja, održavanje, čuvanje i skrb o planinarskim objektima,
 • populariziranje prirodnih ljepota naše domovine, posebice naših gora i života u njima, predavanjima, prikazivanjem filmova, izložbama, tiskom i drugim sredstvima,
 • organiziranje općih planinarskih škola, edukativnih radionica, predavanja i izložbi radi promicanja zdravih oblika života i potrebe očuvanja prirode,
 • omogućuje svojim članovima nabavu stručne i planinarske literature, planinarskih zemljovida, priručnika i vodiča
 • propagiranje i rad na očuvanju prirodnog okoliša izletima i susretima,
 • suradnja s organizacijama za zaštitu kulturno-povijesnih spomenika u prirodi,
 • suradnja s drugim srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje, te sa lokalnom društvenom zajednicom
 • suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja i tiskom te praćenje stručne literature

Članak 8a.

Radi ostvarivanja ciljeva Društvo može obavljati gospodarske djelatnosti u skladu s posebnim propisima koji uređuju te djelatnosti:

 • izdavanje u zakup ili najam Planinarskog doma „Jankovac“ na Jankovcu u vlasništvu Društva
 • izdavanje stručne planinarske literature,
 • prodaja vlastitih proizvoda
 • stručno osposobljavanje članstva u rekreaciji i sportu,
 • vodičku po planinama, stijenama, špiljama ili jamama,
 • održavanje objekata čije je Društvo vlasnik ili korisnik,
 • uređivanje planinarskih putova,
 • visinski radovi,
 • informiranje i oglašavanje,
 • stručno savjetovanje te izrade promotivnih i dokumentarnih foto i video materijala.

Skupština Društva može radi obavljanja gospodarskih djelatnosti osnovati trgovačko društvo, zadrugu i druge gospodarske subjekte pri čemu uzajamne odnose uređuje ugovorom.

Društvo gospodarsku djelatnost može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njegovi ciljevi utvrđeni Statutom, ali ih ne može obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako u obavljanju gospodarskih djelatnosti Društva ostvari višak prihoda nad rashodima, on se može uporabiti isključivo za ostvarenje ciljeva Društva utvrđenih Statutom.

JAVNOST RADA

Članak 9.

Rad Društva je javan.
Javnost rada Društva ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebice:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima, pisanim izvješćima, putem web stranice Društva, oglasne ploče Društva i izloga, te na posebnim skupovima, za vrijeme izleta i drugih aktivnosti, putem oglasa, plakata , poziva, tiska i drugih sredstava javnog izvješćivanja ili na drugi prikladan način;
 • putem medija.
 • otvorenim sjednicama svih tijela Društva kojima mogu nazočiti svi članovi utoliko da pravo glasa imaju samo članovi tih tijela, odnosno poslovno sposobni članovi Društva
 • javnost se može isključiti na sjednici tijela udruge zbog zaštite osobnih podataka o članovima udruge, te zbog zaštite osobne ili poslovne tajne.

 
ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 10.

Članom Društva može postati isključivo fizička osoba.
Članovi Društva mogu biti svi građani Republike Hrvatske i stranci.
Članovi Društva su redovni i počasni.
Redovni članovi Društva su odrasli i mladež koji su platili članarinu za tekuću godinu i sudjeluju u radu i akcijama Društva te imaju pravo glasa.
Članstvo u Društvu je dragovoljno. Članom se postaje vlastoručnim potpisom pristupnice i uplatom članarine za tekuću godinu.
Počasne članove bira Skupština Društva, na prijedlog Izvršnog odbora.
Počasni član bira se doživotno ili na određeno vrijeme a upisuje se u Knjigu počasnih članova. Počasni članovi ne plaćaju članarinu i nemaju pravo glasa.
Za osobe mlađe od 14 godina koje nemaju pravo glasa, pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
Članstvo u Društvu dokazuje se upisom u popis članova, planinarskom iskaznicom i članskom markicom ovjerenom za tekuću godinu.
Visinu članarine određuje Izvršni odbor.

Članak 11.

Popis članova vodi Tajnik Društva.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način, a mora sadržavati podatke o osobnom imenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu i datumu prestanka članstva u Društvu i kategoriji članstva.
Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 12.

Član Društva nakon plaćanja članarine ima pravo :

 • aktivno sudjelovati u radu Društva, davati prijedloge i donositi odluke,
 • koristiti se rekvizitima i opremom u vlasništvu Društva
 • koristiti se povlasticama koje imaju članovi Društva,
 • birati i biti biran u tijela Društva, ako ima poslovnu sposobnost.
 • biti pravodobno i objektivno informirani o radu Društva i njegovih tijela

Malodobni članovi nemaju pravo birati ni biti birani u tijela Društva.

Članak 13.

Obveze i odgovornosti člana Društva su:

 • baviti se planinarskim aktivnostima i obavljati zadaće koje su mu povjerene
 • davati prijedloge i mišljenja o radu Društva
 • sudjelovati u donošenju odluka
 • redovito plaćati članarinu za tekuću godinu
 • pravodobno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarske aktivnosti
 • prihvatiti Statut Društva, Pravilnike i druge odluke tijela Društva
 • čuvati ugled društva i planinarske udruge
 • ponašati se u skladu s planinarskom etikom
 • zalagati se za razvoj i unapređenje planinarstva
 • čuvati imovinu Društva
 • prema mogućnostima dolaziti na sastanke Društva i njegovih tijela te se odazivati akcijama koje Društvo organizira

 Članak 14.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • neplaćanjem članarine (nakon isteka kalendarske godine)
 • isključenjem
 • po odluci Suda časti
 • prestankom rada Društva
 • smrću

Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ako do kraja kalendarske godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana iz Društva donosi Izvršni odbor na prijedlog Suda časti.
Isključeni član ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave odluke o isključenju podnijeti žalbu Skupštini Društva.
Skupština je obvezna odlučiti o žalbi u roku od 30 (trideset) dana od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Društva o žalbi podnijetoj u povodu isključenja iz članstva je konačna.
Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

TIJELA DRUŠTVA

Članak 15.

Tijela Društva su:

 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik
 • Blagajnik
 • Likvidator

Skupština

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom, a čine je svi poslovno sposobni članovi Društva.

Članak 17.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom tijekom kalendarske godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri (4) godine.
Izvanredna Skupština održava se po potrebi.
Sjednice Skupštine saziva predsjednik Društva ili Izvršni odbor.
Odlukom o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje i dnevni red sjednice te dan i mjesto njena održavanja.
Sjednice Skupštine sazivaju se kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Društva. Uz zahtjev za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Sjednica se saziva prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelji, uz predloženi dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice.
U slučaju isteka mandata tijela Društva, Skupštinu saziva jedna trećina (1/3 ) članova Društva upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

Članak 18.

Sjednicu Skupštine otvara predsjednik Društva. U odsutnosti predsjednika, sjednicu otvara dopredsjednik Društva, a ako je i on odsutan, Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će otvoriti sjednicu.
O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuje zapisničar koji ga ovjerava uz još jednog ovjerovitelja kog je izabrala Skupština.
Zapisnik o radu sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Društva.

Članak 19.

Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo od 3 (tri) člana sukladno Poslovniku Skupštine koji se izglasava nakon izbora radnog predsjedništva. Do izbora radnog predsjedništva Skupštinom upravlja predsjednik Društva odnosno druga osoba iz čl. 18.st.1.  Statuta.
Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja punoljetnih članova Društva. Ako u zakazano vrijeme nije nazočno više od polovine ukupnog broja punoljetnih članova Društva Skupština počinje s radom po isteku 15 (petnaest) minuta od zakazanog roka ako je Skupštini nazočna najmanje jedna trećina punoljetnih članova Društva.
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih punoljetnih članova.
Glasovanje na sjednici Skupštine u pravilu je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

Članak 20.

Skupština Društva:

 • utvrđuje politiku rada Društva i daje smjernice za njegov rad
 • usvaja statut Društva i njegove izmjene i dopune
 • usvaja plan rada i financijski plan Društva za tekuću kalendarsku godinu te izvješće o radu Društva u protekloj kalendarskoj godini
 • usvaja godišnje financijsko izvješće Društva
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Društva
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Društva te njegovih gospodarskih djelatnosti
 • odlučuje o udruživanju Društva u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika
 • bira i razrješuje Izvršni odbor
 • bira i razrješuje Nadzorni odbor
 • bira i razrješuje Sud časti
 • po potrebi donosi pravilnike tijela i ustrojstvenih oblika Društva
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Društva
 • odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine Društva
 • bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu
 • imenuje i opoziva likvidatora Društva
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

 

Izvršni odbor

Članak 21.

Izvršni odbor Društva je izvršno tijelo koje obavlja izvršne i druge poslove utvrđene
ovim Statutom u razdoblju između dviju sjednica Skupštine.
Izvršni odbor broji 7 (sedam) članova koje bira Skupština Društva.
Predsjednik i dopredsjednik Društva članovi su Izvršnog odbora po položaju a ostalih 5 (pet) članova Izvršnog odbora bira Skupština iz svog sastava, na prijedlog predsjednika Društva i na vrijeme od 4 (četiri) godine. Predsjednik Društva po položaju je predsjednik Izvršnog odbora.
Mandat članova Izvršnog odbora traje 4 (četiri) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 22.

Izvršni odbor radi i odlučuje na sjednicama. Iznimno, sjednica može biti i tele konferencijska. Odluke takve sjednice Izvršnog odbora moraju se potvrditi na sljedećoj sjednici.
Izvršni odbor zasjeda po potrebi a najmanje jednom mjesečno.
Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Društva i rukovodi njihovim radom.
U slučaju odsutnosti predsjednika, sjednicama Izvršnog odbora rukovodi dopredsjednik.
Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova, i to većinom glasova nazočnih članova.
Odluke se donose javnim glasovanjem izuzev u slučaju kad se odluči da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.
O radu Izvršnog odbora tajnik Društva vodi zapisnik.
Svoje djelovanje Izvršni odbor može pobliže urediti Pravilnikom o radu.

Članak 23.

Predsjednik Društva i članovi Izvršnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata:

 • na svoj zahtjev
 • ako ne postupaju sukladno Statutu ili drugim pozitivnim propisima
 • ako su neaktivni u radu
 • ako ne izvršavaju odluke Skupštine ili postupaju protivno tim odlukama
 • ako svojim nesavjesnim radom prouzroče štetu Društvu ili njegovom ugledu
 • ako podnesu ostavku.

U slučaju prestanka dužnosti predsjednika Društva, do izbora novog zamjenjuje ga dopredsjednik Društva.
Odluku o razrješenju predsjednika Društva donosi Skupština.
Izvršni odbor do jedne polovine svojih članova kooptira nove članove a umjesto članova koji su na bilo koji način prestali s radom u Izvršnom odboru između dvije redovne sjednice Skupštine.

Nadležnost Izvršnog odbora

Članak 24.

Izvršni odbor Društva:

 • ustrojava i rukovodi radom, aktivnostima i poslovanjem Društva u razdoblju između dviju sjednica Skupštine
 • priprema prijedlog godišnjeg plana rada Društva, donosi godišnji plan rada Društva i program aktivnosti i skrbi se o njegovom izvršenju,
 • priprema nacrte akata Skupštine
 • provodi odluke Skupštine
 • utvrđuje prijedlog Statuta (nacrt) i prijedloge Izmjena i dopuna Statuta
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Društva
 • upravlja imovinom Društva, donosi prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvještaja
 • surađuje s planinarskim i drugim udrugama, tvrtkama i institucijama
 • donosi odluke o izdavačkim, informacijskim, marketinškim i drugim aktivnostima u skladu s odlukama Skupštine
 • odlučuje o osnivanju ili ukidanju organizacijskih jedinica
 • organizira i saziva savjetovanja, seminare i druge skupove radi osposobljavanja članova
 • na prijedlog Suda časti donosi odluku o isključenju članova iz Društva
 • odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja, te o predlaganju članova Društva za dodjelu priznanja HPS-a i drugih priznanja
 • imenuje i razrješuje članove komisija, radnih skupina ili povjerenike kojima povjerava obavljanje pojedinih poslova iz svojeg djelokruga rada,te imenuje blagajnika
 • podnosi izvješće Skupštini o svom radu
 • razmatra, ocjenjuje i usvaja izvješća o radu organizacijskih jedinica i komisija (povjerenstava)
 • Imenuje i opoziva blagajnika
 • odlučuje o visini članarine
 • odlučuje o sklapanju i raskidanju sporazuma i ugovora s pravnim i fizičkim osobama
 • odlučuje o osnivanju trgovačkih društava, namjenskih fondova i slično,
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Društva,
 • odlučuje kao prvostupanjsko tijelo u povodu prigovora članova Društva
 • obavlja i druge poslove u interesu razvitka Društva.

Nadzorni odbor

Članak 25.

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana a predsjednika biraju članovi na prvoj sjednici odbora.
Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti ujedno i članovi drugih tijela Društva.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva njegov predsjednik, a odluke donosi većinom glasova članova Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor radi na sjednicama o kojima se vodi zapisnik. Svoje djelovanje Nadzorni  odbor može pobliže urediti Pravilnikom o radu.

Članovi Nadzornog odbora  mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata:

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne izvršavaju povjerene zadatke,
 • ako svojim postupcima nanose štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Članak 26.

Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:

 • nadzire zakonitost u materijalnom i financijskom poslovanju Društva
 • nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obaveza
 • nadzire i analizira provođenje plana rada i financijskog plana Društva, te rad tijela Društva
 • nadzire zakonitost i primjenu općih i ustrojstvenih akata i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora
 • nadzire zakonitost rada dužnosnika Društva.

Sva tijela Društva dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise, te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.

O obavljenom nadzoru i radu, Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi pismeno izvješće Izvršnom odboru, te na redovnom zasjedanju Skupštine Društva.

Članak 27.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo sudjelovati na sjednicama Izvršnog odbora, ali bez prava odlučivanja.
Utvrdi li Nadzorni odbor nepravilnosti u radu Društva, izvijestiti će o tome Izvršni odbor Društva i one čiji je rad nadzirao, te pozvati Izvršni odbor da u određenom roku otklone uočene nepravilnosti.
Ukoliko Izvršni odbor ne otkloni nepravilnosti u ostavljenom roku, Nadzorni odbor zatražiti će sazivanje Skupštine, te Skupštini podnijeti izvješće o utvrđenim nepravilnostima.

Sud časti

Članak 28.

Sud časti sastoji se od tri člana koje bira Skupština a predsjednika Suda čsasti biraju članovi na prvoj sjednici.
Mandat članova Suda časti traje 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
Članovi Suda časti ne mogu biti ujedno i članovi drugih tijela Društva.
Sjednice Suda časti održavaju se prema potrebi. Sud časti radi na sjednicama koje saziva njegov predsjednik, a odluke donosi većinom glasova članova Suda časti.
Sud časti radi na sjednicama o kojima se vodi zapisnik. Svoje djelovanje Sud časti može pobliže urediti Pravilnikom o radu.

Članak 29.

Sud časti rješava, provodi postupke i donosi odluke o nestatutarnom ponašanju i narušavanju kodeksa planinarske etike i ugleda Društva.
Odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svojih članova.
Nakon provedenog postupka i ovisno o utvrđenim činjenicama Sud časti izriče sljedeće stegovne mjere:

 • za lake prekršaje: opomenu ili ukor,
 • za teže prekršaje: zabranu sudjelovanja u planinarskim akcijama u vremenu od jedne godine
 • za najteža djela: privremeno ili trajno isključenje iz Društva.

Sud časti svoje odluke donosi u pisanom obliku i o njima izvještava Skupštinu i Izvršni odbor.

Članovi Suda časti mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata:

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne izvršavaju povjerene zadatke,
 • ako svojim postupcima nanose štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Predsjednik

Članak 30.

Predsjednik Društva:

 • predstavlja i zastupa Društvo i odgovara za zakonitost rada
 • skrbi se o radu Društva i njegovih tijela, te o zakonitosti rada Društva
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, te prijedloga godišnjeg izvješća o radu Društva
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Društva
 • vodi posebnu skrb o imovini Društva i naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana Društva
 • predlaže Skupštini članove Izvršnog odbora, tajnika Društva i dopredsjednika Društva
 • provodi odluke i zaključke Skupštine
 • saziva sjednice Skupštine, predlaže dnevni red sjednice i vodi sjednicu Skupštine do izbora radnog predsjedništva
 • saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora, te predlaže dnevni red sjednice
 • obavlja i druge poslove u interesu Društva

Članak 31.

Predsjednika Društva bira i imenuje Skupština na mandat od četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Predsjednik Društva po svojoj funkciji je član Izvršnog odbora i njegov predsjednik.
U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika Društva u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik Društva.
Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini Društva.
Izvješće o svom radu predsjednik podnosi Skupštini Društva godišnje.

Dopredsjednik

Članak 31.a

Dopredsjednik Društva zastupa Društvo i ima sve obveze i ovlasti propisane zakonom za osobu ovlaštenu za zastupanje. Dopredsjednik Društva po svojoj funkciji je član Izvršnog odbora i njegov dopredsjednik.
Dopredsjednika Društva bira Skupština Društva na vrijeme od 4 (četiri) godine na prijedlog predsjednika Društva a za svoj rad dopredsjednik je odgovoran Skupštini Društva.

Tajnik

Članak 32.

Tajnik Društva organizator je rada i poslovanja Društva, a osobito:

 • skrbi o uvjetima rada i djelovanju
 • obavlja stručno-administrativne poslove
 • priprema materijale za sjednice Izvršnog odbora i Skupštine
 • priprema podatke Izvršnog odboru za financijsko izvješće,
 • vodi popis članova Društva, osim ako Izvršni odbor za te poslove ne ovlasti drugoga člana Društva,
 • skrbi se o članskim zahtjevima i obvezama,
 • skrbi se o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Društva,
 • vodi zapisnike i pismohranu Društva,
 • vodi evidenciju o nagradama i priznanjima,
 • skrbi se o pravodobnom izvješćivanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Društva
 • obavlja i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost od strane Izvršnog odbora.

Tajnika Društva bira Skupština na mandat od 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog izbora, na prijedlog predsjednika Društva.

Tajnik Društva za svoj rad odgovara Skupštini.

Tajnik Društva može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne izvršava zadatke koji su mu povjereni,
 • ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Blagajnik

Članak 33.

Blagajnik Društva član je Društva koji je na prijedlog predsjednika Društva izabran na prvoj sjednici Izvršnog odbora za blagajnika.
Blagajnik za svoj rad odgovara Izvršnom odboru.

Blagajnik Društva:

 • prikuplja godišnju članarinu
 • vodi izmjene stanja dnevne blagajne
 • vodi evidenciju ulaznih računa i redoslijedu plaćanja računa
 • vodi evidenciju bankovnih izvoda, plaćenih računa i stanja računa Društva
 • priprema podatke Izvršnom odboru za financijsko izviješće
 • u suradnji s predsjednikom i tajnikom društva odlučuje o materijalno-financijskim obvezama društva

Blagajnika bira Izvršni odbor na mandat od 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Blagajnik Društva može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne izvršava zadatke koji su mu povjereni,
 • ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Članak 34.

Za pojedine složenije stručne, računovodstvene i/ili administrativne poslove Društvo, uz odobrenje Izvršnog odbora, može angažirati vanjske suradnike ili pružatelje usluga (pojedince ili tvrtke).

Likvidator

Članak 35.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Društva do opoziva, i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga.
Likvidator ne mora biti član Društva.
Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz Registra udruga.
Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad u toku postupka likvidacije iz sredstava Društva u visini koju odredi Izvršni odbor na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

U postupku likvidacije likvidator je dužan:

 • utvrditi stanje na poslovnom računu Društva,
 • utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja,
 • utvrditi ostalu imovinu Društva, te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija-Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja,
 • u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema Društvu,
 • u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova, te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno Zakonu o udrugama.

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od  8 (osam) dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.
U slučaju da likvidator utvrdi da imovina nije dovoljna za namirenje obveza dužan je u roku 8 (osam) dana o tome izvijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

POVJERENSTVA I RADNA TIJELA

Članak 36.

Izvršni odbor može za obavljanje pojedinih stručnih i organizacijskih poslova iz djelokruga rada Društva imenovati povjerenstva i radna tijela.
Povjerenstva mogu biti stalna i povremena.
Odlukom o osnivanju povjerenstva ili radnog tijela, ili o imenovanju povjerenika, utvrđuju se radne zadaće, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.
Za ispunjenje povjerenih zadaća povjerenstva odnosno radna tijela i povjerenici odgovorni su Izvršnom odboru.

ORGANIZACIJSKE JEDINICE

Članak 37.

Kako bi se članovima Društva omogućilo što aktivnije i jednostavnije bavljenje pojedinim aktivnostima u Društvu mogu djelovati organizacijske jedinice. Organizacijske jedinice mogu nositi naziv odsjek, sekcija, grupa, podružnica ili ogranak.
O osnivanju i raspuštanju organizacijske jedinice odlučuje Izvršni odbor. Prijedlog za osnivanje novog odsjeka, sekcije, podružnice ili ogranka podnosi inicijativni odbor predlagatelja. U prijedlogu mora biti navedeno ime kandidata za predsjednika organizacijske jedinice.

Članak 38.

Sadržaj i način rada organizacijske jedinice te njezin unutarnji ustroj uređuju se pravilima, koja donosi Izvršni odbor Društva.
Organizacijske jedinice nemaju svojstvo pravne osobe.
Organizacijska jedinica može imati svojstvo pravne osobe na temelju odluke Izvršnog odbora.
Organizacijsku jedinicu vodi predsjednik kojega među sobom biraju njegovi članovi, a verificira Izvršni odbor.
Predsjednik organizacijske jedinice bira ostale članove rukovodstva organizacijske jedinice.
Članovi Društva mogu ravnopravno sudjelovati u aktivnostima svih organizacijskim jedinica, u skladu sa svojim mogućnostima te planinarskim znanjem i vještinama.

PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 39.

Društvo prestaje djelovati:

 • odlukom Skupštine o prestanku njegova djelovanja,
 • u drugim slučajevima predviđenim čl. 48. Zakonom o udrugama („NN“ broj 74/14).

U slučaju kad o prestanku postojanja odlučuje Skupština, odluka je pravovaljana ako je na sjednici Skupštine nazočno najmanje polovica poslovno sposobnih članova Društva, a za takvu odluku glasuje najmanje dvije trećine nazočnih članova Skupštine.
U slučaju prestanka postojanja Društva, imovina se na osnovu odluke Skupštine, a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje ustanovi, zakladi ili udruzi s istim ili sličnim djelatnostima.
Postupak likvidacije Društva vodi likvidator.

IMOVINA DRUŠTVA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 40.

Imovinu Društva čine novčana sredstva koje je Društvo steklo uplatom članarine,
dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti i gospodarske djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Društva, financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova iz inozemnih izvora, te novčana sredstva koje je Društvo steklo od nekretnina i pokretnih stvari Društva, kao i drugih imovinska prava.
Društvo može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonskim propisima.
Imovinom Društva upravlja Izvršni odbor.

Članak 41.

Društvo upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija, a u okviru financijskog plana koji na prijedlog Izvršnog odbora donosi Skupština Društva.
Financijski plan provodi Izvršni odbor.

FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 42.

Društvo je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 43.

Za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi Društva i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Društva.
Nad Društvom se može provesti stečaj sukladno zakonu.
Društvo i osobe ovlaštene za zastupanje Društva za štetu učinjenu u Društvu ili Društva prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

NADZOR

Članak 44.

Članovi Društva sami nadziru rad Društva.
Ako član Društva smatra da je Društvo povrijedilo Statut ili drugi opći akt, ovlašten je na to upozoriti nadležno tijelo Društva te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku trideset (30) dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od trideset (30) dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Društva.

NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 45.

Za postignute uspjehe i rezultate u radu, za doprinos u razvoju Društva i dugogodišnje članstvo u Društvu mogu se na prijedlog Izvršnog odbora dodjeljivati nagrade i priznanja članovima Društva sukladno Pravilniku o dodjeli priznanja Društva. Priznanja se u pravilu dodjeljuju na Skupštini Društva ili prigodom obilježavanja značajnih obljetnica u radu i djelovanju Društva.
Priznanja se mogu dodjeljivati i drugim zaslužnim pojedincima, planinarskim i drugim organizacijama, za poseban doprinos razvoju planinarske djelatnosti i uspješnu suradnju na području planinarstva.
Društvo vodi evidenciju o dodijeljenim nagradama i priznanjima.
Prijedlog za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza ili drugih saveza podnosi se Izvršnom odboru sukladno kriterijima propisanim Pravilnikom o dodjeli priznanja Hrvatskog planinarskog saveza.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 46.

Svi članovi Društva obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.
Spor/sukob interesa u Društvu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Društva o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad Društva u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.
Za rješavanje spora/sukoba interesa nadležan je Sud časti koji u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka Suda časti je konačna.
Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Sudu časti da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Suda časti, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Suda časti.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Sva ostala pitanja od interesa za nesmetano obavljanje svrhe, ciljeva i djelatnosti Društva, koja nisu uređena ovim Statutom, uređuju se posebnim aktima koje donosi Izvršni odbor.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.
Tumačenje drugih akata Društva daje predsjednik Društva.

Članak 48.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donijet na sjednici Skupštine dana 3. travnja 2003. godine.

Članak 49.

Ovaj Statut stupa na snagu trenutkom donošenja, a primjenjuje se prema trećim osobama od dana ovjere nadležnog Ureda državne uprave.
Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na jednak način i prema istom postupku koji je određen za njegovo donošenje.

U Osijeku, 5. rujna 2015.

predsjednik Hrvatskog planinarskog društva „Bršljan-Jankovac“

Miro Mutter

Print This Page Print This Page