Dr. Schwarz vodi na Jankovac-retro planinarski izlet; 30.10.2016.

Dr. Schwarz vodi na Jankovac-retro planinarski izlet; 30.10.2016.