Klek–Kamačnik; 18.-19.05.2019.

Klek–Kamačnik; 18.-19.05.2019.