Zapisnik s 2. sjednice IO održane 21.02.2019.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 4
Br:  IO-2/2019.

Z A P I S N I K

sa 2. sjednice Izvršnog odbora HPD „BRŠLJAN- JANKOVAC“, Osijek

SJEDNICA JE ODRŽANA: 21. veljače 2019. godine, s početkom u 17,00 sati, u prostorijama Društva u Osijeku, Trg Ante Starčevića 4

NA SJEDNICI SU PRISUTNI: Miro Mutter, predsjednik Društva, Milijan Žulj, dopredsjednik Društva, Stanko Kereta, član Izvršnog odbora, Miroslav Bahmajer, član Izvršnog odbora, Anica Filipović, član Izvršnog odbora, Anto Jurić, član Nadzornog odbora

OSTALI PRISUTNI: Jasminka Pavlov, Ivanka Piskač

ODSUTNI: Angelina Miladić, tajnica, opravdano odsutna iz osobnih razloga, Sanja Boljevac, član Izvršnog odbora, opravdano odsutna iz zdravstvenih razloga, Predrag Stojanović, član Izvršnog odbora, opravdano odsutan iz osobnih razloga

Predsjednik Društva Miro Mutter pozdravio je nazočne, te utvrdio da je na ovoj sjednici prisutna većina članova potrebna za provođenje sjednice i donošenje odluka. Pozvao je nazočne da se izjasne o predloženom dnevnom redu koji je bio dostavljen uz poziv za ovu sjednicu. Otvorena je rasprava, na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi, te nakon što je isti usvojen jednoglasno, Predsjednik objavljuje:

DNEVNI RED:

1. Organizacija Redovne godišnje Skupštine Društva
2. Razno

AD 1.)
Predsjednik Miro Mutter izvijestio je nazočne da datum održavanja Skupštine ovisi o mogućnosti dobijanja termina dvorane u kojoj će se održati Skupština. Odmah po dobijanju termina, Predsjednik će izvijestiti Izvršni odbor o tome, te organizirati izradu pozivnica i slanje istih.
Članovi Izvršnog odbora primili su na znanje izvješće Predsjednika, te se slažu da se odmah po dobijanju termina za dvoranu, treba pristupiti organizaciji održavanja Skupštine.

AD 2.)

A) Obzirom da je Stanko Kereta izuzetno aktivno sudjelovao u pripremi izmjena Statuta, Predsjednik predlaže Izvršnom odboru da Stanko Kereta izloži pripremljene izmjene Skupštini

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Za izvjestitelja izmjena Statuta, koji će ih prezentirati Skupštini određuje se Stanko Kereta.

B) Predsjednik predstavlja članovima Izvršnog odbora novi obrazac izvješća s izleta

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Usvaja se obrazac izvješća u predloženom obliku

C) Predsjednik poziva Milijana Žulja da izvijesti članove Izvršnog odbora o pitanjima vezanim za plaćanje i visinu članarine Slavonskim planinarima. U svom izlaganju Milijan Žulj iznosi da smatra da je zatraženi iznos od 5,00 kuna po članu previsok, da društvo može platiti 1,00 kunu po članu, što bi iznosilo oko 500,00 kuna ukupne članarine, te zatražio da Izvršni odbor o tome zauzme stav

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Prihvaća se prijedlog da se članarina udruzi Slavonski planinari, plati u iznosu od 1,00 kune po članu Društva.

D) Financijsko izvješće Društva za prethodnu godinu nazočnima iznosi i na njihova pitanja odgovara Ivanka Piskač.

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Prihvaća se Financijsko izvješće za 2018. godinu

E) Predsjednik izvješćuje nazočne da je od strane članova HPD Dilj gora zaprimljena zamolba za donacijom radi sanacije krovišta na planinarskoj kući Pljuskara. Nazočna Anica Filipović izjavljuje da je protiv davanja financijske pomoći, a iz razloga postojanja neriješenih unutarnjih razmirica u HPD Dilj gora, radi čega su, po njezinom mišljenju, propustiti aplicirati na objavljene natječaje za dodjelu sredstava od strane HPS-a. Nakon jezinog izlaganja Stanko Kereta i Milijan Žulja predlažu da im se ponudi radna pomoć pri izvođenju radova sanacije.

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Prihvaća se prijedlog da se HPD Dilja gora ponudi radna pomoć pri izvođenju radova sanacije krovišta.

Nakon ove točke dnevnog reda, na izričit upit Predsjednika, nazočni izjavljuju da nemaju daljnjih pitanja ili primjedbi, te se sjednica zaključuje.

Dovršeno u 18,00 sati

ZAPISNIČAR

PREDSJEDNIK
Miro Mutter