Zapisnik s 3. sjednice IO održane 21.03.2019.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 4
Br:  IO-3/2019.

Z A P I S N I K

sa 3. sjednice Izvršnog odbora HPD „BRŠLJAN- JANKOVAC“, Osijek

SJEDNICA JE ODRŽANA: 21. ožujka 2019. godine, s početkom u 17,00 sati, u prostorijama Društva u Osijeku, Trg Ante Starčevića 4

NA SJEDNICI SU PRISUTNI: Miro Mutter, predsjednik Društva, Milijan Žulj, dopredsjednik Društva, Stanko Kereta, član Izvršnog odbora, Miroslav Bahmajer, član Izvršnog odbora, Predrag Stojanović, član Izvršnog odbora, Anto Jurić, član Nadzornog odbora, Mirko Ljubičić, član Nadzornog odbora

OSTALI PRISUTNI: Jasminka Pavlov, tajnica

ODSUTNI: Sanja Boljevac, član Izvršnog odbora, opravdano odsutna iz zdravstvenih razloga, Anica Filipović, član Izvršnog odbora, opravdano odsutna iz osobnih razloga

Predsjednik Društva Miro Mutter pozdravio je nazočne, te utvrdio da je na ovoj sjednici prisutna većina članova potrebna za provođenje sjednice i donošenje odluka. Pozvao je nazočne da se izjasne o predloženom dnevnom redu koji je bio dostavljen uz poziv za ovu sjednicu. Otvorena je rasprava, na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi, te nakon što je isti usvojen jednoglasno, Predsjednik objavljuje:

DNEVNI RED:

1. Izvješće s održane Redovne godišnje Skupštine Društva
2. Rasprava o ulaznicama u Park prirode Papuk
3. Rasprava o Slavonskim planinarima
4. Razno

AD 1.)
Predsjednik Miro Mutter izrazio je zadovoljstvo provedenom redovnom godišnjom skupštinom. Izvješće o troškovima provedbe skupštine podnijela je blagajnica Nada Baračkov, iz kojeg je izvješća utvrđeno da ukupni troškovi iznose 4.849,69 kuna, te su opravdani računima priloženim uz izvješće. Otvorena je rasprava.

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Prihvaća se Izvješće sa Skupštine, a nastali troškovi u iznosu od 4.849,69 kuna, podmirit će se na teret Društva.

AD 2.)

Pod ovom točkom dnevnog reda, član Izvršnog odbora Stanko Kereta detaljno objašnjava prisutnima trenutno stanje pregovora s rukovodstvom Parka prirode Papuk u odnosu na zahtjev Društva da se sve članove Društva oslobodi obveze plaćanja ulaznice.
Nadalje, predlaže da se u daljnjem postupku uključi više članova Društva. Otvorena je rasprava. Na kraju rasprave, Predsjednik zaključuje da će se od rukovodstva Parka prirode Papuk pismeno zatraži sastanak radi daljnjih pregovora, a nakon kojeg bi se daljnje aktivnosti usmjerile na nadležno ministarstvo. Svi nazočni suglasni su s ovim zaključkom.

AD 3.)

Prisutnim članovima Izvršnog i Nadzornog odbora Milijan Žulj pojašnjava zahtjeve udruge Slavonskih planinara koji se odnose na neplaćenu članarinu prema njima, te predlaže da im se plati 300,00 kuna članarine za tekuću godinu i zaostatak za prošlu godinu. Otvorena je rasprava. Stanko Kereta ukazuje da je potrebno utvrditi pravo udruge Slavonskih planinara da naplaćuju članarinu retroaktivno, obzirom da je njihov legitimet seže unazad 2 godine.

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Prihvaća se Prijedlog da se Udruzi Slavonski planinari plati članarina za 2019. godinu u iznosu od 300,00 kuna, te zaostatak za 2018. godinu, ali tek po podnošenju i potpisivanju Sporazuma kojim će se urediti sva međusobna prava i obveze udruge Slavonski planinari i planinarskih društava- njezinih članova

AD 4.)

Predsjednik Miro Mutter izvješćuje nazočne da je za 13. travanj 2019. godine najavljen izlet „Osječki pješački put- PP Kopački rit“ planinara HPD „MIV“ Varaždin. Pojašnjava da Društvo ima obvezu sudjelovanja u prvom danu izleta, te da bi goste iz Varaždina trebalo dočekati i s njima ishodati Osječki pješački put. Otvorena je rasprava.

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Prihvaća se Prijedlog da se organizira doček i hodnja Osječkog pješačkog puta s gostima iz
HPD „MIV“ Varaždin, te se u tu svrhu odobrava pokriće troškova u iznosu od 500,00 kuna na teret društva.

Nakon ove točke dnevnog reda, na izričit upit Predsjednika, nazočni izjavljuju da nemaju daljnjih pitanja ili primjedbi, te se sjednica zaključuje.

Dovršeno u 18,00 sati

ZAPISNIČAR                                             PREDSJEDNIK
Jasminka Pavlov                                    Miro Mutter