Zapisnik s 5. sjednice IO održane 11.10.2018.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 4
Br:  IO-5/2018.

Z A P I S N I K

sa 5. sjednice Izvršnog odbora HPD „BRŠLJAN- JANKOVAC“, Osijek

SJEDNICA JE ODRŽANA: 11. listopada 2018. godine, s početkom u 17,00 sati, u prostorijama Društva u Osijeku, Trg Ante Starčevića 4

NA SJEDNICI SU PRISUTNI: Miro Mutter, predsjednik Društva, Milijan Žulj, dopredsjednik Društva, Anica Filipović, član Izvršnog odbora, Stanko Kereta, član Izvršnog odbora, Miroslav Bahmajer, član Izvršnog odbora, Predrag Stojanović, član Izvršnog odbora, Mirko Ljubičić, član Nadzornog odbora

OSTALI PRISUTNI: Jasminka Pavlov

ODSUTNI: Angelina Miladić, tajnica, opravdano odsutna iz osobnih razloga, Sanja Boljevac, član Izvršnog odbora, opravdano odsutna iz zdravstvenih razloga

Predsjednik Društva Miro Mutter pozdravio je nazočne, utvrdio da je na ovoj sjednici prisutna većina članova potrebna za provođenje sjednice i donošenje odluka. Pozvao je nazočne da se izjasne o predloženom dnevnom redu koji je bio dostavljen uz poziv za ovu sjednicu. Otvorena je rasprava, na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi, te nakon što je isti usvojen jednoglasno, Predsjednik objavljuje:

DNEVNI RED:

1. Izbor nove tajnice Društva
2. Rasprava o prijedlogu odgovora na dopis Parka prirode Papuk
3. Izvještaj OPP-a
4. Razno

AD 1.)

Predsjednik Društva Miro Mutter upoznaje nazočne s potrebom imenovanja nove tajnice, obzirom da je Angelina Miladić zatražila da je se zbog bolesti, razriješi s mjesta tajnice Društva, te izvješćuje nazočne da će u skladu s člankom 30. Statuta Društva, Skupštini predložiti donošenje odluke kojom se za novu tajnicu Društva bira Jasminka Pavlov. Otvorena je rasprava. Članovi Izvršnog i nazočni član Nadzornog odbora izjavljuju da podržavaju prijedlog Predsjednika.

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Izvršni odbor daje suglasnost da se Skupštini Društva predloži donošenje odluke kojom se za novu tajnicu Društva bira Jasminka Pavlov.

AD 2.)

Prijedlog odgovora na dopis Parka prirode Papuk čita Stanko Kereta, te nazočnima obrazlaže osnovne prijepore, kojima se osporava pravo vlasništva Društva.

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Usvaja se prijedlog odgovora na dopis Parka prirode Papuk u cijelosti u predloženom tekstu, te će se isti u što kraćem roku dostaviti nadležnom tijelu Parka prirode Papuk.

AD 3.)

O uspješnosti i pozitivnom učinku Osječkog pješačkog puta održanog 06. listopada 2018. godine, nazočne je izvijestio Predsjednik Društva, a financijsko izvješće podnijela je blagajnica Nada Baračkov. Otvorene je rasprava, na kojoj nazočni utvrđuju da su troškovi u granicama predviđenih.

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Usvaja se u cijelosti Izvješće Osječkog pješačkog puta održanog 06. listopada 2018. godine.

AD 4.)

A) Predsjednik izvješćuje nazočne da je prijedlog plana izleta za 2019. godine u izradi, te da očekuje prijedloge vodiča. Na primjedbu nazočnih da je ove godine bilo otkazanih izleta, potvrđuje da će se za narednu godinu broj izleti po mjesecima drugačije određivati, da se radi na dodatnoj edukaciji vodiča u smislu bolje organizacije, najave i provođenja izleta, davanja iscrpnijih izvješća s provedenih izleta i slično. Nazočna Anica Filipović smatra da Izvršni odbor ne mora nužno prihvatiti plan izleta predložen od strane vodiča, već da se mora ostaviti dovoljno vremena da se predloženi plan izleta može promijeniti u skladu s primjedbama članova Izvršnog odbora, a što ostali nazočni odobravaju.

B) Predsjednik izvješćuje nazočne da je potrebno, na teret društva, za vodiče uplatiti članarinu Stanici planinarskih vodiča Slavonije. Otvorena je rasprava. Nazočni su suglasni da se članarina uplati aktivnim vodičima i koji su u ovoj godini imali organizirane izlete.

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Društvo će snositi troškove članarine Stanice planinarskih vodiča Slavonije, i to:
• za 2017. godinu za vodiče:
– Miro Mutter, Josip Diklić, Dejan Erceg, Vladimir Đekić, Ivica Tabak, Miroslav Mitrović, Mirela Poljak
– u iznosu od 50,00 kuna po vodiču

• za 2018. godinu za vodiče:
– Miro Mutter, Kristijan Copak, Josip Diklić, Saša Pavičić, Dejan Erceg, Robert Gergurec, Josip Karakaš, Ivica Tabak, Miroslav Mitrović, Mirela Poljak, Vladimir Đekić, Maja Buljubašić
– u iznosu od 50,00 kuna po vodiču

C) Dopredsjednik Društva Milijan Žulj izvješćuje nazočne da je Ivan Rančak ranije zatražio odobrenje za organiziranje turističkog izleta u Pariz u 2019. godini, od kojeg je zahtjeva naknadno odustao. Unatoč odustajanju, Dopredsjednik smatra da bi Izvršni odbor trebao zauzeti stav u pogledu takvih zahtjeva. Otvorena je rasprava. Nazočni su suglasni da ne treba podržavati izlete isključivo turističkog karaktera, te su suglasni da se takvi više ne mogu organizirati pod okriljem Društva.

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Odobrenja će se davati za organizaciju planinarskih izleta, koji mogu u manjoj mjeri imati turistički karakter, a neće se davati odobrenja za izlete isključivo turističkog sadržaja.

D) Predsjednik upoznaje nazočne s pozivom udruge Slavonski planinari, za sudjelovanjem na sastanku predsjednika Planinarskih udruga- članica Slavonski planinari, zakazanom za dan 20. listopada 2018. godine, na kojem će se, radi izbjegavanja preklapanja, nastojati uskladiti akcije svih društava. Obzirom da je osobno spriječen sudjelovati na istom sastanku, Predsjednik predlaže Izvršnom odboru određivanje predstavnika društva koji će sudjelovati na sastanku. Otvorena je rasprava

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Za predstavnika Društva na sastanku udruge Slavonski planinari, zakazanom za dan 20. listopada 2018. godine, određuje se dopredsjednik Društva Milijan Žulj.

E) Obzirom da će Društvo u suradnji s PD Zanatlija i ove godine sudjelovati u organizaciji manifestacije Planinarski divani, Predsjednik poziva nazočne da odrede predstavnika društva koji će biti zadužen za organizaciju. Otvorena je rasprava.

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Za predstavnika Društva koji će sudjelovati u organizaciji Planinarskih divana određuje se Jasminka Pavlov.

F) Predsjednik predlaže nazočnima donošenje odluke temeljem koje bi Društvo snosilo putne troškove sudjelovanja vodiča na jesenskoj vježbi, koja će se u organizaciji Stanice planinarskih vodiča Slavonije održati dana 28. listopada 2018. godine u Planinarskom domu Lapjak u Velikoj. Otvorena je rasprava. Na upit nazočnih o iznosu troškova koje bi Društvo trebalo podmiriti, Predsjednik pojašnjava da u ovom trenutku nije moguće točno utvrditi troškove.

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Društvo će podmiriti putne troškove sudjelovanja vodiča na jesenskoj vježbi, koja će se u organizaciji Stanice planinarskih vodiča Slavonije održati dana 28. listopada 2018. godine, u Planinarskom domu Lapjak u Velikoj, na temelju naknadno priloženih putnih naloga iz kojih će se moći utvrditi točan iznos troškova.

G) Predsjednik nadalje predlaže da Izvršni odbor donese odluku, kojom će dopustiti nabavku službenih uniformi vodičima- majice, prsluci, jakne. Otvorena je rasprava. Nazočni traže točan podatak koliko iznosi trošak uniforme po vodiču, jer bez istog podatka, Izvršni odbor ne može o tome odlučivati. Predsjednik se obvezao za sljedeći sastanak dostaviti traženi podatak o troškovima.

H) Član Izvršnog odbora Anica Filipović izvješćuje o promjenama Statuta, koje su u pripremi i o kojima će naknadno detaljnije izvijestiti nazočne.

I) Član Izvršnog odbora Stanko Kereta predlaže da Izvršni odbor glasa o ranije predloženom Pravilniku o poticajima. Otvorena je rasprava. Nazočni traže više vremena za razmatranje prijedloga Pravilnika, a Stanko Kereta upozorava da bi o istom trebalo što prije odlučivati, obzirom da se bliži kraj godine.

J) Član Izvršnog odbora Miroslav Bahmajer izvješćuje nazočne da je od strane OŠ „Vladimir Becić“ i Dječjeg vrtića „Mali princ“ zaprimljen upit za održavanjem predavanja i druženjem sa djecom, radi upoznavanja s osnovama planinarenja i aktivnostima društva. Otvorena je rasprava.

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Za predstavnika Društva koji će organizirati posjet OŠ „Vladimir Becić“ i Dječjem vrtiću „Mali princ“, određuje se Miroslav Bahmajer.

Nakon ove točke dnevnog reda, na izričit upit Predsjednika, nazočni izjavljuju da nemaju daljnjih pitanja ili primjedbi, te se sjednica zaključuje.

Dovršeno u 19,00 sati

ZAPISNIČAR                                                               PREDSJEDNIK: Miro Mutter