Zapisnik s 5. sjednice IO održane 23.01.2018.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 4
Br:  IO-5/2018.

Z A P I S N I K

SA 5. REDOVNE SJEDNICE Izvršnog odbora  Društva

održane 23.01.2018. god. u prostorijama Društva, s početkom u 18:00 sati.

Prisutni članovi IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Miroslav Bahmajer, Stanko Kereta, Sanja Boljevac i Predrag Stojanović. Odsutna Anica Filipović, zbog bolesti.

Ostali prisutni: Miroslav Mitrović, Dejan Erceg, Ivanka Piskač, Mirko Ljubičić, Nada Baračkov

Predsjednik Društva Miro Mutter otvara sjednicu, konstatira kvorum i predlaže sljedeći

Dnevni red:

 1. Usvajanje Financijskog izvješća za 2017. god.
 2. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora
 3. Usvajanje Izvješća Inventurne komisije
 4. Donošenje odluke o visini članarine u 2018. god.
 5. Donošenje odluke o troškovima Skupštine
 6. Pitanja i prijedlozi (Godišnja skupština i ostalo)

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1. Financijsko izvješće za 2017.god.

Ivanka Piskač, podnosi i obrazlaže račun dobiti i gubitka od  01.01.- 31.12.2017. god.

Kako nije bilo rasprave predsjednik daje na glasovanje usvajanje Financijskog izvješća za 2017.god.  Izvješće je usvojeno jednoglasno, u prilogu je zapisnik i čini  njegov sastavni dio.

 

Točka 2. Izvješće Nadzornog odbora za 2017.god.

Izvješće podnosi Mirko Ljubičić, član NO.

Kako nije bilo primjedbi na Izviješće, predsjednik ga daje na usvajanje.

Izvješće NO je usvojeno jednoglasno, nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.

 

Točka 3. Izvješće Inventurne komisije

Izvješće podnosi Dejan Erceg, predsjednik Inventurne komisije. Popisivanje imovine Društva obavila je tročlana komisija. Erceg ističe da su neke stvari u Društvu dotrajale i da predlaže da ih Skupština otpiše. Nove nabavljene stvari su upisane u listu inventara.

Uz neka pojašnjenja, predsjednik daje na usvajanje Izvješće inventurne komisije.

Izvješće je usvojeno jednoglasno, nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.

 

Točka 4. Odluka o visini članarine u 2018. god.

Jednoglasno je odlučeno da se visina članarine ne mijenja, da ostaje ista kao i do sada:

 • 70,00 kn za zaposlene članove
 • 35,00 km za nezaposlene, umirovljenike i studente,
 • 20,00 kn za maloljetne osobe.

 

Točka 5. Odluka o troškovima Skupštine

Predsjednik predlaže da IO Odobri do 3.000,00 kn za pokriće troškova Skupštine.

Odluka je usvojena jednoglasno.

 

Točka 6. Pitanja i prijedlozi (Godišnja skupština i ostalo)

a) O Godišnjoj skupštini predsjednik u Radno predsjedništvo predlaže:

 • Mirko Ljubičić, predsjednik
 • Stanko Kereta, član
 • Marija Bokun, član

Za ovjerovitelja zapisnika, Sanju Boljevac.

Za zapisničara, Angelinu Miladić

Za „brojače glasova“, Milijan Žulj i Stanko Kereta

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ostala zaduženja za Skupštinu:

Ukrašavanje sale – Marija Bokun

Postavljanje i raspremanje stolica i stolova – Predrag Stojanović

Doček i smještaj gostiju – Miroslav Bahmajer

Nabaviti i dovesti pladnjeve s hranom – Miro Mutter

Nabava i dovoženje piće i kruh – Miroslav Bahmajer i Milijan Žulj

b) Predsjednik za zamjenicu blagajnice predlaže Anu Andrić (jer je Mirjana Marić dala ostavku).

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

c) O sastancima Vodičke sekcije

Dejan Erceg, pita zašto se Vodička sekcija ne sastaje.

Predsjednik Mutter odgovara da će Sekcija za vodiče od idućeg mjeseca o.g. (veljača) svakog prvog četvrtka u mjesecu u 18:00 sati imati sastanak

d) Ujednačavanje cijena prijevoza na izlete

Milijan Žulj, predlaže sklapanje ugovora s jednim prijevoznikom (najbolja ponuda) jer ljudi prigovaraju da su neki prijevozi skupi.

Rasprava nije dala rješenje, jer su mišljenja različita.

e) Miroslav Bahmajer, predlaže da se kupi bar još jedan par walkie-talkie (motorola) jer su stari dotrajali.

Svi se slažu s prijedlogom i Milijan Žulj predlaže da se kupe dva para preko interneta, provjereno su jeftinije.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen za nabavu dva para.

f) Izbor novog člana Nadzornog odbora

Miljkovićka je dala ostavku na članstvo u Nadzornom odboru. Predlaže se Antu Jurića za novog člana.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Dejan Erceg obavještava da prelazni pehar za ovu godinu prelazi u PD „Zanatlija“ Osijek.

Nije bilo više pitanja ni prijedloga pa je sjednica završena u 19:20 sati.

 

Zapisničar: Angelina Miladić                                                                  Predsjednik: Miro Mutter