Zapisnik s 6. sjednice IO održane 22.11.2018.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 4
Br:  IO-6/2018.

Z A P I S N I K
sa 6. sjednice Izvršnog odbora HPD „BRŠLJAN- JANKOVAC“, Osijek

SJEDNICA JE ODRŽANA: 22. studenoga 2018. godine, s početkom u 17,00 sati, u prostorijama Društva u Osijeku, Trg Ante Starčevića 4

NA SJEDNICI SU PRISUTNI: Miro Mutter, predsjednik Društva, Milijan Žulj, dopredsjednik Društva, Anica Filipović, član Izvršnog odbora, Stanko Kereta, član Izvršnog odbora, Miroslav Bahmajer, član Izvršnog odbora, Predrag Stojanović, član Izvršnog odbora, Mirko Ljubičić, član Nadzornog odbora, Anto Jurić, član Nadzornog odbora

OSTALI PRISUTNI: Jasminka Pavlov

ODSUTNI: Angelina Miladić, tajnica, opravdano odsutna iz osobnih razloga, Sanja Boljevac, član Izvršnog odbora, opravdano odsutna iz zdravstvenih razloga

Predsjednik Društva Miro Mutter pozdravio je nazočne, utvrdio da je na ovoj sjednici prisutna većina članova potrebna za provođenje sjednice i donošenje odluka. Pozvao je nazočne da se izjasne o predloženom dnevnom redu koji je bio dostavljen uz poziv za ovu sjednicu. Otvorena je rasprava, na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi, te nakon što je isti usvojen jednoglasno, Predsjednik objavljuje:

DNEVNI RED:

1. Donošenje financijskog plana za 2019. godinu
2. Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o dodjeli priznanja i poticaja
3. Plan izleta za 2019. godinu
4. Razno

AD 1.)
Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu trebali su pripremiti i izložiti Izvršnom odboru Stanko Kereta i Ivanka Piskač. Nazočni Stanko Kereta ukratko je izložio osnovne elemente financijskog plana, izvijestio Izvršni odbor da je prijedlog financijskog plana gotovo dovršen i bit će spreman do Skupštine Društva, ali obzirom da je Ivanka Piskač opravdano odsutna, predlaže da se izlaganje istog odgodi za sljedeću sjednicu Izvršnog odbora.

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu podnijet će se Izvršnom odboru na sljedećoj sjednici.

AD 2.)
Prijedlog Pravilnika o dodjeli priznanja i poticaja ranije je dostavljen svim članovima Izvršnog odbora, te ih Stanko Kereta ukratko upoznaje s izmjenama izvršenim u skladu s danim primjedbama.

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Usvaja se Pravilnik o dodjeli priznanja i poticaja u cijelosti u predloženom tekstu.

AD 3.)
O prijedlogu plana izleta za 2019. godinu, članove Izvršnog odbora izvješćuje Predsjednik Miro Mutter. Naglasio je da su dogovorene osnovne smjernice s vodičima, glede mjesečnog broja jednodnevnih i višednevnih izleta, pristupačnosti izleta većem broju planinara različite kondicijske spreme, preklapanju izleta i drugo. Predložio je da se prvog četvrtka u prosincu održi zajednički sastanak vodiča i Izvršnog odbora, na kojem će se detaljno razraditi i usvojiti plan izleta za 2019. godinu.

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Usvaja se u prijedlog da se održi zajednički sastanak vodiča i Izvršnog odbora radi donošenja plana izleta za 2019. godinu

AD 4.)
A) Predsjednik izvješćuje nazočne o potrebi nabave opreme za vodiče- majice, jakne i prsluci, trošak kojih bi po vodiču iznosio 580,00 kuna, te prilaže spisak 12 vodiča.

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Društvo će snositi troškove nabave opreme za vodiče- majice, jakne i prsluci, u iznosu od 580,00 kuna po vodiču i to za vodiče:
– Miro Mutter, Kristijan Copak, Saša Pavičić, Dejan Erceg, Robert Gergurec, Josip Karakaš, Ivica Tabak, Miroslav Mitrović, Mirela Poljak, Vladimir Đekić, Maja Buljubašić, Ivan Lončarić

B) Predsjednik izvješćuje nazočne da je potrebno, odrediti predstavnike društva koji će sudjelovati u radu Skupštine Slavonskih planinara i izboru radnih tijela, te predlaže da Društvo predstavljaju Anica Filipović i Milijan Žulj

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Za predstavnike Društva na Skuipštini udruge Slavonski planinari, određuju se Anica Filipović i Milijan Žulj.

C) Dopredsjednik Društva Milijan Žulj izvješćuje nazočne o potrebi nabave promidžbenog materijala- šalice, bedževi, magneti i platnene torbe, koji bi djelomično bili podijeljeni kao darovi, a djelomično bi se prodavali svim zainteresiranima po simboličnim cijenama. Ukupan trošak iznosio bi 4.850,00 kuna.

Nakon provedene rasprave, utvrđuje se da je

Izvršni odbor jednoglasno donio

ODLUKU

Društvo će snositi trošak nabave promidžbenog materijala- šalice, bedževi, magneti, platnene torbe, u ukupnom iznosu od 4.850,00 kuna.

D) Predsjednik upoznaje nazočne s primjedbama prijevoznika na otkazivanje izleta u kratkom roku prije samog polaska, zbog čega trpe gubitke koji im nisu namireni. Predlaže određivanje minimalnog roka za otkazivanje izleta. Nazočni članovi Izvršnog odbora smatraju da se na ovoj sjednici, zbog složenosti tematike, ne treba odlučivati o ovom pitanju, već će se o tome odlučiti na sljedećoj sjednici.

Nakon ove točke dnevnog reda, na izričit upit Predsjednika, nazočni izjavljuju da nemaju daljnjih pitanja ili primjedbi, te se sjednica zaključuje.

Dovršeno u 19,00 sati

ZAPISNIČAR                                                                                            PREDSJEDNIK
Miro Mutter